Solapas principales

Departamento de Secretaría y Administración General

  • Dirección: Praza do Concello, nº 2, Bertamiráns.
  • Teléfono: 981 88 30 02
  • Horario de atención al público: de 9:00 a 14:00h.
  • Responsable municipal: Concejalía de Administración General
  • Responsable técnico: Luisa Carlota Díaz Tomé, técnica de secretaría.
  • Estructura del servicio: Secretaría, Técnica de Secretaría, 3 Auxiliares Administrativos.
Otros Datos: 
 • Funciones:
  • Asesoría jurídica del Ayuntamiento.
  • Informar y asesorar sobre los asuntos plenarios. Conformación de los plenos y comisiones, juntas de gobierno.
  • Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados.
  • Certificación de los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos del Ayuntamiento.
  • Remitir a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, en los plazos y formas determinados reglamentariamente, copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados como unipersonales.
  • Llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación y el Inventario de Bienes.
  • Acompañar al Alcalde-Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de contratos o escrituras.
  • Gestión del área de contratación. Realización del Plan de contratación semestral.
  • Gestión de los RRHH del Ayuntamiento de Ames.
 • Bolsas de trabajo
 • Procesos selectivos
 • Personal Municipal
 • Noticias relacionadas
 • Agenda.

Noticias del departamento

Este xoves, 4 de xullo, tivo lugar a primeira Xunta de Goberno Local deste mandato. Entre os puntos tratados durante a reunión, destaca a aprobación da adaptación da composición da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Ames á nova composición da Corporación Local. Asemade, tamén foi aprobado o expediente de licitación da obra de Camiño de Firmistáns á estrada de Tarrío e Camiño a Ínsua mediante procedemento aberto simplificado, por un total de 52.250,22 euros, IVE incluído.

O concello de Ames continúa medrando e supera xa os 32.000 habitantes a mediados de 2019. Tendo en conta os datos provisionais que manexa o padrón municipal, a día de hoxe o municipio conta con 32.190 habitantes. Segundo os datos oficiais do Instituto Nacional de Estadística (INE) que se atopan publicados, a data de 1 de Xaneiro de 2018 Ames contaba con 31.278 habitantes, o que supón un incremento de case 1.000 novos habitantes con respecto a última cifra oficial.

A Corporación municipal aprobou no pleno ordinario de outubro o expediente de licitación do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Ames. Tamén saíron adiante a revisión ordinaria do canon principal e do canon da ampliación do contrato de limpeza viaria e xestión do punto limpo; a proposta de modificación da porcentaxe de financiamento da subvención nominativa á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil; a proposta de revogar parcialmente o acordo de delegación de competencias en materia tributaria na Deputación da Coruña; e a modificación das ordenanzas fiscais do ICIO e do IBI. Igualmente, saíu adiante unha moción de urxencia presentada polo grupo de goberno para asumir o coste dos proxectos incluidos nos Orzamentos Participativos 2019 en función do superávit da liquidación de 2018 e rexeitouse unha moción in voce presentada polo grupo municipal do PP relativa ao funcionamento dos Servizos Complementarios do Concello. Dende o grupo de goberno manifestouse que non podía considerarse como moción, situación que fixo que os concelleiros e concelleiras do PP de Ames abandonaran a sesión. Si se abordou unha proposta presentada pola Anpa do CEIP A Maía relativa o acompañamento dos nenos e nenas que teñen actividades extraescolares no Pavillón de Bertamiráns, facendo bo ese novo procedemento administrativo para que os veciños e as veciñas individualmente, e/ou as entidades veciñais inscritas no rexistro municipal do Concello de Ames, poidan intervir nas sesións do Pleno municipal.

O Concello de Ames decidiu o pasado 13 de marzo a suspensión de varios servizos municipais como consecuencia da pandemia do Coronavirus. Debido a que a execución destes servizos non é posible procedeuse a suspensión dos contratos, con efectos dende o día 14 de marzo de 2020 e mentres dure o estado de alarma, coas empresas e outras entidades que imparten os servizos de Escolas deportivas municipais, Escolas culturais e Servizos complementarios de educación e conciliación (Bos Días Cole, Tardes Divertidas, Comedores Escolares).

Tras a ampliación do estado de alarma publicada no día de hoxe no Boletín Oficial do Estado, e que se manterá como mínimo ate as 00.00 horas do día 26 de abril de 2020, o Concello de Ames informa de que continúan vixentes as medidas de confinamento establecidas no Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, polo que se declarou o estado de alarma. Deste xeito dende o Concello lémbrase que hai que continuar dando cumprimento as medidas, xa que de non facelo poderán impoñerse sancións. Así mesmo tamén se recorda os establecementos comerciais que teñen suspendida a súa actividade.

O pasado venres, 24 de abril, celebráronse de forma telemática as comisións informativas previas ao pleno ordinario deste mes de abril que se desenvolverá este xoves día 30. En ditas comisións debateuse a resolución da alegación e aprobación definitiva da terceira modificación puntual do Regulamento Orgánico Municipal (ROM); a resolución da alegación e aprobación definitiva da Ordenanza fiscal xeral do Concello de Ames; e mailo expediente de investigación patrimonial dun camiño no lugar do Casaliño.

Este martes, 15 de outubro, celebrarase unha sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local, para realizar o sorteo, de xeito aleatorio, das persoas que ocuparán as 35 mesas electorais de Ames nas próximas eleccións ao Congreso dos Deputados e ao Senado, eleccións que terán lugar o domingo, 10 de novembro. Dita Xunta de Goberno Local, que se realizará no salón de plenos da Casa do Concello, será aberta a toda a veciñanza que queira acudir. Un total de 24.041 persoas poderán votar en Ames. O persoal do Concello será o encargado de notificarlle a cada persoa que saía elixida que forma parte dalgunha das mesas electorais.

Este mércores, 12 de xuño, ás 20:30 horas, celebrouse o último pleno do actual mandato. Nesta sesión plenaria aprobáronse as actas dos plenos ordinarios de abril (celebrado o día 25 de abril) e de maio (celebrado o día 28 de maio), que estaban pendentes de aprobar por parte da Corporación municipal. O vindeiro sábado, 15 de xuño, celebrarase o primeiro pleno do mandato 2019-2023 no que se desenvolverá o acto de investidura.

Este sábado, 13 de xuño, celebrarase unha sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local, para realizar o sorteo, de xeito aleatorio, das persoas que ocuparán as 35 mesas electorais de Ames nas próximas eleccións ao Parlamento de Galicia, que terán lugar o domingo, 12 de xullo. Dita Xunta de Goberno Local, que se realizará no salón de plenos da Casa do Concello, será aberta a toda a veciñanza que queira acudir. Un total de 24.319 persoas poderán votar en Ames. O persoal do Concello será o encargado de notificarlle a cada persoa que saía elixida que forma parte dalgunha das mesas electorais.

Este sábado, 7 de marzo, celebrarase unha sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local, para realizar o sorteo, de xeito aleatorio, das persoas que ocuparán as 35 mesas electorais de Ames nas próximas eleccións ao Parlamento de Galicia, que terán lugar o domingo, 5 de abril. Dita Xunta de Goberno Local, que se realizará no salón de plenos da Casa do Concello, será aberta a toda a veciñanza que queira acudir. Un total de 24.275 persoas poderán votar en Ames. O persoal do Concello será o encargado de notificarlle a cada persoa que saía elixida que forma parte dalgunha das mesas electorais.

Eventos del departamento

Este sábado, 15 de xuño, celébrase o primeiro pleno do mandato 2019-2023 no que se desenvolverá o acto de investidura. O pleno de constitución da nova Corporación desenvolverase dende as 12:00 horas no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns. Os concelleiros e concelleiras prometerán o seu cargo e será elixido o alcalde. Os 21 concelleiros/as terán que facer unha votación nominal na que cada edil terá que votar por algún dos candidatos á Alcaldía.

A Casa do Concello acolle a xuntanza de portavoces a partir das 14.00h este xoves, 11 de xullo.