Solapas principales

Departamento de Secretaría y Administración General

  • Dirección: Praza do Concello, nº 2, Bertamiráns.
  • Teléfono: 981 88 30 02
  • Horario de atención al público: de 9:00 a 14:00h.
  • Responsable municipal: Concejalía de Administración General
  • Responsable técnico: Luisa Carlota Díaz Tomé, técnica de secretaría.
  • Estructura del servicio: Secretaría, Técnica de Secretaría, 3 Auxiliares Administrativos.
Otros Datos: 
 • Funciones:
  • Asesoría jurídica del Ayuntamiento.
  • Informar y asesorar sobre los asuntos plenarios. Conformación de los plenos y comisiones, juntas de gobierno.
  • Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados.
  • Certificación de los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos del Ayuntamiento.
  • Remitir a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, en los plazos y formas determinados reglamentariamente, copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados como unipersonales.
  • Llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación y el Inventario de Bienes.
  • Acompañar al Alcalde-Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de contratos o escrituras.
  • Gestión del área de contratación. Realización del Plan de contratación semestral.
  • Gestión de los RRHH del Ayuntamiento de Ames.
 • Bolsas de trabajo
 • Procesos selectivos
 • Personal Municipal
 • Noticias relacionadas
 • Agenda.

Noticias del departamento

A Corporación municipal aprobou no pleno ordinario de agosto unha moción presentada por vía de urxencia para habilitar 294.057,80 euros para o financiamento da actuación de mellora da eficiencia enerxética no alumeado rural do concello de Ames, enmarcada no Programa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. Este proxecto ten un orzamento de 1.470.288,94 euros, dos cales se vai solicitar unha axuda por valor de  1.176.231,15 euros. Ademais, aprobouse a segunda fase do POS Adicional 1/2019; o suplemento de crédito 1/2019; e mailos festivos locais para o exercicio 2020.

O Concello de Ames informa que este sábado, 9 de maio de 2020, publicouse no Boletín Oficial do Estado a Orde SND/399/2020, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma, en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. Cómpre lembrar que o concello de Ames, ao igual que o resto de concellos galegos, entre este luns, 11 de maio de 2020, na fase 1, polo que se establecen novas condicións no proceso de desescalada. Dende o Concello de Ames apélase á responsabilidade dos veciños e veciñas no cumprimento das normas polo ben común e evitar así un posible retroceso no control da pandemia.

A Corporación municipal aprobou por unanimidade, este xoves 14 de maio, nun pleno extraordinario, a derrogación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa. Trátase da aprobación provisional da derrogación, polo que dito acordo terá que estar en exposición pública durante 30 días unha vez aprobada a suspensión de prazos motivado polo estado de alarma. Con esta medida os locais hostaleiros e comerciantes estarán exentos das taxas relativas a colocación de terrazas e poderán incrementar a súa superficie con respecto á superficie do local. Neste exercicio 2020, o Concello deixará de percibir preto de 18.000 euros polas taxas de terrazas.

Dende o Concello de Ames lémbrase unha vez máis a importancia de cumprir as medidas postas en marcha polo Goberno do Estado para frear o avance do Coronovirus, a través da aprobación do Real Decreto 463/2020 que establece o estado de alarma. Deste xeito, incídese en que queda prohibido circular pola vía pública salvo nos casos recollidos no artigo 7 de dito Real Decreto. Tamén se recorda que as persoas que saían á vía pública deben de facelo soas (de xeito individual). O mesmo acontece para circular en vehículo, xa que só poderá ir unha persoa por vehículo, salvo casos excepcionais. O incumprimento destas medidas pode derivar en sancións económicas.

O Concello de Ames, a través da Concellaría de Administración Xeral, vén de poñer en marcha un novo procedemento administrativo para que os veciños e as veciñas individualmente, e/ou as entidades veciñais inscritas no rexistro municipal do Concello de Ames, poidan intervir nas sesións do Pleno municipal. Na web municipal, dento do apartado de Atención Cidadá, Participación, Dereito á participación, están a disposición da veciñanza dous modelos (un para persoas individuais e outro para asociacións) para solicitar a súa participación no Pleno. Tamén existe un banner ao final da web municipal que dá acceso a este apartado.

Esta mañá celebrouse unha nova sesión da Xunta de Goberno Local na que se aprobou a adxudicación do proxecto de mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública no Milladoiro, así como a convocatoria de subvencións destinadas ao apoio económico ás familias numerosas. Outros asuntos aprobados foron a  clasificación de ofertas e requirimento de documentación para a adxudicación da obra de cubrición dun parque infantil no Milladoiro, a declaración de deserto do expediente de licitación do servizo de soporte e mantemento do sistema de vídeo acta e maila aprobación das contas xustificativas da convocatoria de axudas para a promoción de actividades levadas a acabo por clubs e entidades deportivas.

Esta mañá celebrouse unha nova sesión da Xunta de Goberno Local na que se aprobou a adxudicación do subministro de equipos para a renovación do alumeado público de Oca e Raíces e nas estrada de Pedrouzos, Paramuíño e Cortegada. Outros asuntos aprobados foron a clasificación de ofertas para a adxudicación das obras incluídas no proxecto do camiño de Firmistáns á estrada de Tarrío e do camiño a Ínsua; así como a clasificación de ofertas das obras nos vestiarios do pavillón de Bertamiráns. Tamén se aprobaron os expedientes de licitación das obras de eliminación de barreiras en Bertamiráns e no Milladoiro, enmarcadas dentro da EDUSI, e do servizo privado artístico de desenvolvemento do espectáculo Maxia de Estrelas 2019.

Esta mañá celebrouse unha nova sesión da Xunta de Goberno Local na que se aprobou a clasificación de ofertas e requerimento de documentación para a adxudicación do expediente de subministro, instalación, conexión, mantemento e desmontaxe do alumeado de Nadal e outros elementos decorativos da campaña de Nadal. Tamén se aprobou o expediente de licitación do servizo de soporte e mantemento do sistema de vídeo acta e do hosting e almacenamento externo do Concello de Ames e unha licenza de segregación dunha parcela.

Este xoves, 17 de outubro, celebrouse unha nova sesión da Xunta de Goberno Local na que se aprobaron as axudas aos traballadores/as municipais con cargo ao Fondo de Acción Social, correspondente á convocatoria do exercicio 2018. Tamén se aprobou a modificación do prazo de execución parcial das obras de mellora do camiño de Firmistáns á estrada de Tarrío e do camiño a Ínsua, incluídas no plan de camiños municipais 2019-2020 de AGADER. Por último, aprobouse de xeito definitivo o refundido da modificación do proxecto de urbanización APE B7-06 Rego dos Pasos Sur IV e maila adxudicación do expediente de licitación do contrato de servizo privado artístico “Maxia de estrelas 2019”.

Esta mañá celebrouse unha nova sesión da Xunta de Goberno Local na que se aprobou o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado con un único criterio de adxudicación, das obras de saneamento en Suevos e Sorribas, incluídas no POS 2019. Ademais, aprobouse o expediente de licitación para a contratación dunha operación de préstamo, por importe de 312.127 euros, para o financiamento de actuacións da EDUSI; e o expediente de modificación do contrato do servizo de monitoraxe na Rede de Comedores Escolares, para o curso 2019-2020, debido ao aumento de usuarios/as.

Eventos del departamento

Este sábado, 15 de xuño, celébrase o primeiro pleno do mandato 2019-2023 no que se desenvolverá o acto de investidura. O pleno de constitución da nova Corporación desenvolverase dende as 12:00 horas no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns. Os concelleiros e concelleiras prometerán o seu cargo e será elixido o alcalde. Os 21 concelleiros/as terán que facer unha votación nominal na que cada edil terá que votar por algún dos candidatos á Alcaldía.

A Casa do Concello acolle a xuntanza de portavoces a partir das 14.00h este xoves, 11 de xullo.