Solapas principales

Departamento de Secretaría y Administración General

  • Dirección: Praza do Concello, nº 2, Bertamiráns.
  • Teléfono: 981 88 30 02
  • Horario de atención al público: de 9:00 a 14:00h.
  • Responsable municipal: Concejalía de Administración General
  • Responsable técnico: Luisa Carlota Díaz Tomé, técnica de secretaría.
  • Estructura del servicio: Secretaría, Técnica de Secretaría, 3 Auxiliares Administrativos.
Otros Datos: 
 • Funciones:
  • Asesoría jurídica del Ayuntamiento.
  • Informar y asesorar sobre los asuntos plenarios. Conformación de los plenos y comisiones, juntas de gobierno.
  • Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados.
  • Certificación de los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos del Ayuntamiento.
  • Remitir a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, en los plazos y formas determinados reglamentariamente, copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados como unipersonales.
  • Llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación y el Inventario de Bienes.
  • Acompañar al Alcalde-Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de contratos o escrituras.
  • Gestión del área de contratación. Realización del Plan de contratación semestral.
  • Gestión de los RRHH del Ayuntamiento de Ames.
 • Bolsas de trabajo
 • Procesos selectivos
 • Personal Municipal
 • Noticias relacionadas
 • Agenda.

Noticias del departamento

Para acudir a facer trámites presenciais ás oficinas municipais é necesario sacar cita previa. Para iso habilitouse un sistema online de obtención de cita previa, a través da Sede electrónica do Concello de Ames, para a realización de trámites presenciais no Rexistro Xeral e no Padrón municipal, así como para facer trámites a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR). Para acceder a dito servizo vén de colocarse un acceso directo na web municipal, dentro do apartado de Atención cidadá, información e participación.  Ademais, existe unha listaxe de números de teléfono e enderezos de correo electrónico para poder contactar cos diferentes departamentos municipais.

O Concello de Ames e mailo Instituto Nacional da Seguridade Social alzaron un acordo de colaboración para a tramitación do ingreso mínimo vital. O acordo coa Seguridade Social permitirá acurtar prazos e evitarlles esperas ás persoas que optan á nova prestación. Elimínanse trámites para axilizar a petición do ingreso mínimo vital que o Goberno central destina ás persoas con menos recursos.

A Corporación municipal aprobou no pleno ordinario de agosto unha moción presentada por vía de urxencia para habilitar 294.057,80 euros para o financiamento da actuación de mellora da eficiencia enerxética no alumeado rural do concello de Ames, enmarcada no Programa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. Este proxecto ten un orzamento de 1.470.288,94 euros, dos cales se vai solicitar unha axuda por valor de  1.176.231,15 euros. Ademais, aprobouse a segunda fase do POS Adicional 1/2019; o suplemento de crédito 1/2019; e mailos festivos locais para o exercicio 2020.

O Concello de Ames informa que este sábado, 9 de maio de 2020, publicouse no Boletín Oficial do Estado a Orde SND/399/2020, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma, en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. Cómpre lembrar que o concello de Ames, ao igual que o resto de concellos galegos, entre este luns, 11 de maio de 2020, na fase 1, polo que se establecen novas condicións no proceso de desescalada. Dende o Concello de Ames apélase á responsabilidade dos veciños e veciñas no cumprimento das normas polo ben común e evitar así un posible retroceso no control da pandemia.

Este xoves, 8 de abril, vanse a celebrar dous plenos extraordinarios. Para as 20.00 horas está convocado un pleno extraordinario e urxente no que tomará posesión o concelleiro Santiago Márquez Noya, que pasará a formar parte do grupo municipal socialista dentro da Corporación municipal. A continuación, ás 20.30 horas, haberá un segundo pleno extraordinario para a elección do novo alcalde. Ditos plenos desenvolveranse no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns, para que poidan asistir todos os concelleiros e concelleiras de xeito presencial e garantir as medidas de seguridade sanitaria pola Covid-19. Só estará permitida a asistencia de público con convite. As sesións plenarias serán emitidas por streaming, a través da canle de Youtube do Concello de Ames.

A Consellería de Sanidade vén de acordar a inclusión de toda a localidade do Milladoiro no conxunto de localidades e concellos con medidas de restrición pola Covid-19. A decisión tomouse esta mesma mañá, logo da xuntanza do Comité clínico de expertos sanitarios. Todas estas medidas publicáronse arredor das 21.30 horas no Diario Oficial de Galicia e entrarán en vigor as 00:00 horas desta medianoite. Premendo nesta ligazón podes consultar todas as restricións publicadas no DOG que afectan á localidade do Milladoiro.

A Corporación municipal aprobou por unanimidade, este xoves 14 de maio, nun pleno extraordinario, a derrogación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa. Trátase da aprobación provisional da derrogación, polo que dito acordo terá que estar en exposición pública durante 30 días unha vez aprobada a suspensión de prazos motivado polo estado de alarma. Con esta medida os locais hostaleiros e comerciantes estarán exentos das taxas relativas a colocación de terrazas e poderán incrementar a súa superficie con respecto á superficie do local. Neste exercicio 2020, o Concello deixará de percibir preto de 18.000 euros polas taxas de terrazas.

Desde o ano 2018, e por mor da situación extraordinaria provocada pola crise COVID19, non se celebraba un pleno sobre o estado do Concello en Ames. Precisamente, a xestión da pandemia, xunto coas políticas económicas, protagonizaron unha boa parte das intervencións. Tanto o alcalde como os voceiros e voceiras das distintas forzas políticas lembraron ás familias afectadas e agradeceron ao persoal municipal o esforzo e eficacia á hora de adaptarse aos novos xeitos de traballo. Malia diferenza de criterios, especialmente en asuntos económicos, a sesión desenvolveuse nun clima de cordialidade, unidade e respecto. O Pleno foi seguido en directo, vía streaming, por preto de 50 persoas.

Segundo os datos provisionais que manexa o Concello, a través do padrón municipal, a poboación de Ames a 1 de xaneiro de 2022 sitúase en 32.115 habitantes (15.467 homes e 16.648 mulleres). Estes datos son provisionais xa que están pendentes de aprobación por parte do INE. Deste xeito, producíronse 1.620 altas no censo por cambio de residencia e 207 altas por nacemento. Ademais, ao longo do exercicio 2021 houbo 1.533 baixas por cambio de residencia e 172 baixas por defunción. Por último, cómpre salientar que se producíronse 747 cambios de domicilio dentro do termo municipal.

Dende o Concello de Ames lémbrase unha vez máis a importancia de cumprir as medidas postas en marcha polo Goberno do Estado para frear o avance do Coronovirus, a través da aprobación do Real Decreto 463/2020 que establece o estado de alarma. Deste xeito, incídese en que queda prohibido circular pola vía pública salvo nos casos recollidos no artigo 7 de dito Real Decreto. Tamén se recorda que as persoas que saían á vía pública deben de facelo soas (de xeito individual). O mesmo acontece para circular en vehículo, xa que só poderá ir unha persoa por vehículo, salvo casos excepcionais. O incumprimento destas medidas pode derivar en sancións económicas.

Eventos del departamento

Este sábado, 15 de xuño, celébrase o primeiro pleno do mandato 2019-2023 no que se desenvolverá o acto de investidura. O pleno de constitución da nova Corporación desenvolverase dende as 12:00 horas no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns. Os concelleiros e concelleiras prometerán o seu cargo e será elixido o alcalde. Os 21 concelleiros/as terán que facer unha votación nominal na que cada edil terá que votar por algún dos candidatos á Alcaldía.

A Casa do Concello acolle a xuntanza de portavoces a partir das 14.00h este xoves, 11 de xullo.