Pestanas principais

Departamento de Servizos Económicos

Novas do departamento

O salón de plenos da Casa do Concello acolleu unha nova xuntanza da Comisión de Orzamentos Participativos do Rural, onde se acordou que nos orzamentos de 2020 incluirase unha partida orzamentaria destinada a contratar unha asistencia técnica, de cara a afondar neste proceso co obxectivo de seguir ampliando e reforzando as fórmulas de participación, que incluiría o deseño e implantación dun novo proceso ao longo deste ano no que quedarían seleccionadas as propostas que serían executadas no 2021. Todos os representantes das parroquias do rural que asistiron á xuntanza votaron a favor, por unanimidade, deste acordo.

O salón de plenos da Casa do Concello acolleu este luns, 22 de xullo, unha nova xuntanza da Comisión de Orzamentos Participativos para a Mocidade 2018. Nela, analizáronse os proxectos votados no seu día, destinados á construción de dous anfiteatros, un no Milladoiro e outro no lugar de Lapido, preto de Bertamiráns, para organizar festas, teatro e cine ao aire libre. Ademais, acordouse a realización de dous festivais con grupos locais que servirán para inaugurar ditos equipamentos. 

A Corporación municipal aprobou por unanimidade, no pleno extraordinario do pasado 18 de decembro, a Conta Xeral de 2018, que arroxa un superávit de 3.788.387,33 euros e un remanente de tesourería positivo de 8.448.782,88 euros, cun nivel de débeda viva dun 7,81% (límite 110%), polo tanto cumprindo os obxectivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública. A concelleira de Economía e Facenda, Genma Otero, foi a encargada de dar traslado ao Pleno da liquidación orzamentaria de 2018, en función dos gastos, ingresos e resultado orzamentario do exercicio.

A concelleira de Economía e Facenda, Genma Otero, deu conta no Pleno ordinario de xullo, celebrado este pasado martes 30 de xullo, do decreto de aprobación da liquidación de 2018. O Concello de Ames pecha o exercicio 2018 cun superávit de preto de 3.800.000 euros (incrementouse respecto do ano 2017 un 42,92%) e un remanente de tesourería que se achega aos 8.500.000 euros. Asemade, destaca o equilibrio orzamentario do Concello de Ames xa que no exercicio 2018 a cifra total de ingresos por operación correntes foi de 23.705.660 euros. Unha cifra que é superior a cifra total de gasto corrente que ascendeu a 18.931.544 euros, sen débeda que amortizar durante dito ano.

O pasado venres, 10 de xaneiro, desde a Concellería de Economía e Facenda enviouse o borrador do anteproxecto de Orzamentos 2020 do Concello de Ames ao representante de Ames Novo e membro integrante do grupo mixto, ao representante de Ciudadanos e tamén membro integrante do grupo mixto, e ao grupo municipal do Partido Popular e marcouse un prazo de 10 días para que se fixeran as propostas ou achegas por parte dos diferentes grupos.

Esta mañá o goberno municipal presentou o novo orzamento para o exercicio 2020, que ascende a cifra de 27.370.000 euros, incrementando en 1.370.000 euros (5,29%) respecto do presuposto de 2019. Trátase do maior orzamento municipal que presentou o Concello de Ames. Recolle un forte compromiso nos capítulos de investimentos, desenvolvemento dos servizos básicos, e blinda as áreas de educación e servizos sociais. Este luns, 17 de febreiro, celebrouse a Comisión Informativa de Economía e Facenda e Especial de Contas, na que se emitiu ditame favorable, coa finalidade de debater a aprobación inicial de dito Orzamento municipal nun pleno extraordinario que se celebrará o próximo xoves 20 de febreiro. É o cuarto orzamento consecutivo que aprobará, se procede, a Corporación municipal do Concello de Ames dende abril de 2017.

O salón de plenos da Casa do Concello acolleu este xoves, 20 de febreiro, un pleno extraordinario no que a Corporación municipal aprobou de xeito inicial o orzamento municipal de Ames para o exercicio 2020. Deste xeito, adiantase nun mes a aprobación do presuposto respecto ao exercicio 2019 e en dous meses respecto aos orzamentos aprobados en 2017 e 2018. É o cuarto orzamento consecutivo que aproba a Corporación municipal do Concello de Ames dende abril de 2017. O orzamento de 2020 ascende a cifra de 27.370.000 euros, incrementando en 1.370.000 euros (5,29%) respecto do presuposto de 2019. Trátase do maior orzamento municipal aprobado no Concello de Ames. Recolle un forte compromiso nos capítulos de investimentos, desenvolvemento dos servizos básicos, e blinda as áreas de educación e servizos sociais.