Pestanas principais

Solicitude de devolución de ingresos indebidos

Presencial
Online
Sede Electrónica
mércores, 1 Xaneiro, 2020 a xoves, 31 Decembro, 2020
Tramite activo: 
Aberto

PARA QUE (FINALIDADE):

 • Tramitar solicitudes de devolución de ingresos de tributos e  de ingresos de dereito publico xestionados polo concello de Ames, e non delegada a súa recadación na Deputación provincial da Coruña.

QUEN PODE FACELO:

 • Poderá solicitar a devolución de ingresos a persoa obrigada a realizar o pagamento, así como os seus sucesores. Poderá actuar directamente ou mediante representante

COMO SE FAI:

A solicitude pódese presentar, en calquera momento antes da prescrición do dereito, por:

 • REXISTRO XERAL
  • Enderezo: Praza do Concello, nº 2, Bertamiráns.
  • Teléfono: 981 88 30 02
  • Horario: 9.00 a 14.00 horas.
 • RESTANTES FORMAS PREVISTAS NO ARTIGO 16 da LEI 39/2015. DE 1 DE OUTUBRO, DO PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DAS AA.PP.
 • ELECTRONICAMENTE:

Dende a Sede electrónica municipal pode achegar a solicitude, xunto coa documentación de incorporación obrigatoria, en cada caso.

Para realizar o trámite dende a sede deberá identificarse previamente na mesma, a través de certificado dixital DNI-e.

DOCUMENTACIÓN:

 • Xustificante do pago do recibo ou liquidación da que se solicita devolución, debendo obrar no expediente o documento orixinal.
 • Documentos que xustifiquen a devolución (por exemplo, si o dereito á devolución dimana dun acto administrativo previo, ou dunha resolución xudicial)
 • Deberá consignar na súa solicitude un número de IBAN completo a fin de proceder a realizar a devolución a través de transferencia bancaria.
 • Só si o solicitante actúa a través de representante. En caso de persoa xurídica (representación legal) a representación se acreditará mediante poder bastante, ben a través de documento público ou ben a través dun documento privado con sinatura lexitimada notarialmente ou por comparecencia. En caso de persoas físicas (representación voluntaria) será suficiente con que asinen a solicitude o representante e o solicitante, e se achegue copia dos NIF de ambos.
 • No caso de que a solicitude da devolución do ingreso sexa presentada polos herdeiros/sucesores do obrigado tributario:
  • certificado de defunción
  • certificado do Rexistro Xeral de Actos de de Última vontade
  • Fotocopia do testamento, si o houbese, ou no seu defecto, fotocopia do     Testemuño de Declaración de Herdeiros ou Acta de Notoriedade.
 • Se a designación de herdeiros se realiza polo seu nome e apelidos, deberá achegarse fotocopia do DNI ou documento que acredite a identidade. Si a designación de herdeiros se realiza de forma xenérica (por exemplo fillo, neto), documento no que quede acreditada tal circunstancia.
 • Se a herdanza está aceptada: escritura de aceptación da herdanza. Si a herdanza foi aceptada tacitamente, actos que poñan de manifesto a vontade de aceptación.
 • Se a herdanza non foi aceptada: escrito asinado por todos os herdeiros indicando que non se prestou aceptación a aquela.

RESPONSABLE:

OFICINAS:

 •  Recadación municipal de Bertamiráns
  • Enderezo: Praza Horta de Abaixo, nº 6- Local 18
  • Teléfono: 981 884 896
  • Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
 • Recadación municipal do Milladoiro
  • Enderezo: Rúa Viorneira, número 6
  • Teléfono: 981 884 896
  • Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
 • Servizo Municipal de Augas Bertamiráns
  • Enderezo: Rúa Agrelo, número 7, baixo
  • Teléfono: 981 890 776
  • Horario: De luns a venres, en horario de mañá, de 9:00 a 14:00 horas, e de tarde, de 17:00 a 19:00 horas. Os sábados abren de 9:00 a 14:00 horas.
 • Servizo Municipal de Augas Milladoiro
  • Enderezo: Rúa Viorneira, número 6
  • Teléfono: 981 93 94 45
  • Horario: De luns a venres, en horario de mañá, de 9:00 a 14:00 horas, e de tarde, de 17:00 a 19:00 horas. Os sábados abren de 9:00 a 14:00 horas.

NORMATIVA APLICABLE:

 • Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria (LXT, en adiante) (artigos 32, 221).
 • RD 520/2005, do 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento en materia de revisión en vía administrativa  (RXR, en adiante) (artigos 14 a 20).
 • Ordenanza Fiscal Xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público do concello de Ames.

Aspectos destacables da normativa aplicable:

 • A prescrición do dereito a solicitar a devolución de ingresos indebidos prodúcese aos 4 anos dende o día seguinte a aquel en que se realizou o ingreso indebido. (artigo 67.c) LXT).
 • Nos procedementos iniciados a instancia de parte, o interesado poderá entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo transcorrido o prazo máximo de seis meses sen terse emitido a resolución expresa.( artigo 19.3 RXR).