Solapas principales

Departamento de Servicios Económicos

Noticias del departamento

O salón de plenos da Casa do Concello acolleu unha nova xuntanza da Comisión de Orzamentos Participativos do Rural, onde se acordou que nos orzamentos de 2020 incluirase unha partida orzamentaria destinada a contratar unha asistencia técnica, de cara a afondar neste proceso co obxectivo de seguir ampliando e reforzando as fórmulas de participación, que incluiría o deseño e implantación dun novo proceso ao longo deste ano no que quedarían seleccionadas as propostas que serían executadas no 2021. Todos os representantes das parroquias do rural que asistiron á xuntanza votaron a favor, por unanimidade, deste acordo.

O salón de plenos da Casa do Concello acolleu este luns, 22 de xullo, unha nova xuntanza da Comisión de Orzamentos Participativos para a Mocidade 2018. Nela, analizáronse os proxectos votados no seu día, destinados á construción de dous anfiteatros, un no Milladoiro e outro no lugar de Lapido, preto de Bertamiráns, para organizar festas, teatro e cine ao aire libre. Ademais, acordouse a realización de dous festivais con grupos locais que servirán para inaugurar ditos equipamentos. 

Dende o pasado 14 de marzo, día no que se decretou o estado de alarma, os prazos dos diferentes procedementos foron suspendidos. O Concello de Ames, coñecedor da necesidade de activación dos sectores da construción e servizos, acordou desde a primeira semana do estado de alarma, a realización de mesas de contratación de xeito telemático, de cara a poder seguir cos procedementos que se atopaban nalgunha das fases de contratación. Na actualidade estase traballando en case 40 procedementos de obras e servizos.

O Concello de Ames ven de ampliar novamente, mediante decreto da alcaldía, o período voluntario de ingreso das liquidacións tributarias e de ingresos de dereito público practicadas pola administración local, con vencemento o 20 de marzo, o 5 de abril, ou o 20 de abril, ata o 30 de maio de 2020, acolléndose ao  Real Decreto Lei 15/2020. Asemade, amplíase tamén ata a mesma data o período voluntario de ingreso de diferentes taxas e prezos públicos municipais. Este é a segunda ampliación que se recolle dos períodos voluntarios dos recibos non domiciliados en circulación, ampliando novamente un mes máis, do 30 de abril ao 30 de maio. Ao pé desta nova podes consultar o novo Decreto de modificación de medidas extraordinarias en materia tributaria e nos ingresos de dereito público como consecuencia do estado de alarma motivado polo Covid-19.

A Xunta de Goberno Local ven de aprobar o expediente de licitación, para a contratación dunha operación de préstamo, por importe de 312.127 euros, para o financiamento de actuacións incluídas dentro do Plan Impulsa Ames, da EDUSI. Estas actuacións teñen un custe total de 1.248.509,12 euros, dos cales o Concello sufraga 312.127,29 euros, e o importe restante, 936.381,87 euros, son sufragados con cargos aos fondos FEDER que lle foron concedidos ao Concello de Ames. Estes proxectos recollen actuacións urbanísticas, de mellora do alumeado público, asistencia social, sociedade da información e patrimonio municipal.

A Corporación municipal aprobou por unanimidade, no pleno extraordinario do pasado 18 de decembro, a Conta Xeral de 2018, que arroxa un superávit de 3.788.387,33 euros e un remanente de tesourería positivo de 8.448.782,88 euros, cun nivel de débeda viva dun 7,81% (límite 110%), polo tanto cumprindo os obxectivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública. A concelleira de Economía e Facenda, Genma Otero, foi a encargada de dar traslado ao Pleno da liquidación orzamentaria de 2018, en función dos gastos, ingresos e resultado orzamentario do exercicio.

O rexedor municipal quere dirixirse a toda a veciñanza de Ames, nestes momentos de extrema complexidade, para mostrarlles en nome do Concello de Ames o seu apoio e agradecemento polo bo xeito de dar cumprimento ás medidas e recomendacións feitas nas últimas xornadas polas administracións e autoridades para poder frear a pandemia do COVID - 19 (Coronavirus). Ademais, achega unha mensaxe de tranquilidade e anima a respectar tódalas esixencias establecidas, para superar esta situación de emerxencia sanitaria máis pronto que tarde. Preme nesta ligazón para consultar o comunicado íntegro.

A concelleira de Economía e Facenda, Genma Otero, deu conta no Pleno ordinario de xullo, celebrado este pasado martes 30 de xullo, do decreto de aprobación da liquidación de 2018. O Concello de Ames pecha o exercicio 2018 cun superávit de preto de 3.800.000 euros (incrementouse respecto do ano 2017 un 42,92%) e un remanente de tesourería que se achega aos 8.500.000 euros. Asemade, destaca o equilibrio orzamentario do Concello de Ames xa que no exercicio 2018 a cifra total de ingresos por operación correntes foi de 23.705.660 euros. Unha cifra que é superior a cifra total de gasto corrente que ascendeu a 18.931.544 euros, sen débeda que amortizar durante dito ano.

O Concello de Ames, a través da Concellaría de Economía e Facenda, solicitoulle á Deputación da Coruña a ampliación do prazo para solicitar o acollemento da veciñanza amesá ao sistema especial voluntario de pago fraccionado do IBI en dous prazos sen custo. A Deputación aceptou dita solicitude, polo que se amplía ata finais do mes de xuño a posibilidade de poder solicitar e acollerse a este sistema, e pospóñense os prazos dos pagos parciais podendo pagar a metade do recibo do IBI (primeiro pago) o 30 de xullo, e a outra metade (segundo pago) o 20 de outubro, sen ningún tipo de xuro nin custe adicional. Ademais, tamén se ampliarán os prazos previstos para a posta ao cobro en período voluntario en relación ao IBI, IVTM e IAE para este ano 2020.

A pesar de os prazos administrativos están suspendidos temporalmente debido ao Real Decreto 463/2020, a través do cal se declarou o estado de alarma, o departamento municipal de Contratación segue avanzando na tramitación de expedientes de licitación que estaban abertos. Deste xeito, avánzase na licitación de tres proxectos que se van desenvolver nas parroquias de Biduído e A Ameixenda coa apertura de ofertas. Estas obras, que teñen un orzamento total de 281.518,59 euros, están incluídas no POS+ adicional de 2019. Os proxectos atinxen á pavimentación do camiño que vai de Tarrío a Raíces; a pavimentación do acceso a Sura; e maila pavimentación dos viarios do núcleo de Raíces.