Pestanas principais

Contratos

Mesa de contratación
 
De conformidade co disposto nos artigos 326 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, e 21.4 do Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, de desenvolvemento parcial da Lei de contratos do Sector Público, faise pública a composición da Mesa de Contratación permanente do Concello de Ames.
 

Porcentaxes orzamentarias dos contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos

  • Porcentaxes orzamentarias dos contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos.  (Contidos en elaboración).

Plans para a mellora da contratación administrativa municipal

Provedores