Solapas principales

Departamento de Servicios Económicos

Noticias del departamento

Dende o pasado 14 de marzo, día no que se decretou o estado de alarma, os prazos dos diferentes procedementos foron suspendidos. O Concello de Ames, coñecedor da necesidade de activación dos sectores da construción e servizos, acordou desde a primeira semana do estado de alarma, a realización de mesas de contratación de xeito telemático, de cara a poder seguir cos procedementos que se atopaban nalgunha das fases de contratación. Na actualidade estase traballando en case 40 procedementos de obras e servizos.

O Concello de Ames ven de ampliar novamente, mediante decreto da alcaldía, o período voluntario de ingreso das liquidacións tributarias e de ingresos de dereito público practicadas pola administración local, con vencemento o 20 de marzo, o 5 de abril, ou o 20 de abril, ata o 30 de maio de 2020, acolléndose ao  Real Decreto Lei 15/2020. Asemade, amplíase tamén ata a mesma data o período voluntario de ingreso de diferentes taxas e prezos públicos municipais. Este é a segunda ampliación que se recolle dos períodos voluntarios dos recibos non domiciliados en circulación, ampliando novamente un mes máis, do 30 de abril ao 30 de maio. Ao pé desta nova podes consultar o novo Decreto de modificación de medidas extraordinarias en materia tributaria e nos ingresos de dereito público como consecuencia do estado de alarma motivado polo Covid-19.

O Concello de Ames, a través da Concellaría de Economía e Facenda e da Concellaría de Participación Veciñal, informa de que se amplía o prazo para presentar propostas ao proceso de Orzamentos Participativos 2020. Dita ampliación realízase debido ao atraso que houbo no inicio do curso escolar en secundaria. O próximo mércores, 14 de outubro, está prevista unha xuntanza coas directoras do IES de Ames (en Bertamiráns) e do IES do Milladoiro. O obxectivo é establecer unha toma de contacto e presentar a iniciativa para establecer as canles de información coa mocidade amesá. O Goberno municipal quere realizar un traballo conxunto cos centros educativos de secundaria, para dar a coñecer esta iniciativa e implicar á mocidade a que presente propostas. Tamén se iniciaron os contactos coas asociacións culturais, sociais, veciñais e  deportivas rexistradas en Ames, enviándolles a información e animándoas a participar nesta iniciativa. Presenta a túa proposta a través dun formulario web, por teléfono 674 805 085, enviando a ficha de propostas por correo electrónico ao enderezo opames2020@cidadania.coop, ou de xeito presencial.

Este xoves, 14 de outubro, celebrouse un pleno extraordinario e urxente no que a Corporación municipal aprobou por unanimidade a Conta Xeral de 2020 e deuse conta das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención. O Concello de Ames pechou o exercicio 2020 cun resultado orzamentario axustado de 1.638.000€ e un remanente de tesourería de 8.363.000€, e recolle a maior cifra de execución de investimentos da historia do Concello de Ames, cunha cifra de execución de investimentos reais de 4.185.000€. A Conta Xeral 2020 fora ditaminada favorablemente o pasado 6 de setembro pola Comisión Informativa Permanente de Economía e Facenda e Especial de Contas e exposta publicamente por un prazo de 15 días hábiles. Trala aprobación plenaria renderase dita conta ante o Consello de Contas.

A Xunta de Goberno Local ven de aprobar o expediente de licitación, para a contratación dunha operación de préstamo, por importe de 312.127 euros, para o financiamento de actuacións incluídas dentro do Plan Impulsa Ames, da EDUSI. Estas actuacións teñen un custe total de 1.248.509,12 euros, dos cales o Concello sufraga 312.127,29 euros, e o importe restante, 936.381,87 euros, son sufragados con cargos aos fondos FEDER que lle foron concedidos ao Concello de Ames. Estes proxectos recollen actuacións urbanísticas, de mellora do alumeado público, asistencia social, sociedade da información e patrimonio municipal.

A Corporación municipal aprobou por unanimidade, no pleno extraordinario do pasado 18 de decembro, a Conta Xeral de 2018, que arroxa un superávit de 3.788.387,33 euros e un remanente de tesourería positivo de 8.448.782,88 euros, cun nivel de débeda viva dun 7,81% (límite 110%), polo tanto cumprindo os obxectivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública. A concelleira de Economía e Facenda, Genma Otero, foi a encargada de dar traslado ao Pleno da liquidación orzamentaria de 2018, en función dos gastos, ingresos e resultado orzamentario do exercicio.

Ao longo da vindeira semana celebraranse asembleas de presentación de propostas nos diferentes locais sociais. As xuntanzas terá unha duración de aproximadamente 1 hora. Atenderase individualmente a cada veciño/a que irán entrando de xeito graduado. Será obrigatorio o uso de máscara. Porase a dispor en cada entrada xel hidroalcohólico e garantiranse en todo momento asas medidas de seguridade e distanciamento.

O Concello de Ames lembra que está aberto ata este venres, 30 de abril, o prazo para acollerse ao Plan especial de pagamento individualizado, a través do cal se pode solicitar o fraccionamento sen xuros dos recibos dos impostos municipais de 2021 xestionados pola Deputación (IBI, vehículos, IAE, etc.) en 10 mensualidades a partir de 2022 e en 7 meses durante este ano 2021. A veciñanza amesá tamén se pode acoller ao sistema especial de pagamento voluntario dos recibos en dous prazos sen xuros. Para poder acollerse no 2021 a estes plans hai que tramitar a solicitude antes do 30 de abril de 2021. Para obter máis información pódese escribir un correo electrónico ao enderezo atencion.tributaria@dacoruna.gal ou chamar ao número de teléfono gratuíto 900 132 204.

O Concello de Ames vén de ampliar a información dispoñible no Portal da Transparencia do web municipal cun novo apartado onde se pode consultar a información tributaria, que recolle o calendario fiscal do exercicio 2020, información sobre aprazamentos  e fraccionamento de impostos e taxas, e mailo sistema especial de pagamento fraccionado do IBI en 2 prazos). Estas medidas enmárcanse dentro das medidas tributarias adoptadas polo Concello de Ames debido á crise sanitaria e económica derivada da Covid-19. Este traballo únese ao feito no pasado mes de maio para mellorar a organización da información dos apartados de Normativa municipal, Consulta pública e Información orzamentaria.

O pasado venres, 15 de xaneiro de 2021, ás 14:00 horas, celebrouse a Convocatoria Extraordinaria da Comisión Informativa Permanente de Economía e Facenda e Especial de Contas co único punto de “Exame e informe da Conta Xeral 2019” , na que se ditaminou favorablemente a Conta Xeral 2019. A Conta Xeral do 2019, xunto co Informe da Comisión Especial de Contas, será exposta ao público por un prazo de 15+8 días hábiles durante os cales se poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións. Logo someterase a aprobación do Pleno da Corporación municipal para a súa aprobación e renderase ante o Consello de Contas. Dentro da Conta Xeral a liquidación orzamentaria é a parte máis importante e na que ser reflicten a execución do orzamento de gastos, ingresos e o resultado orzamentario, así como outras magnitudes coma o remanente de tesourería e superávit.