Pestanas principais

Policía Local de Ames

  • Enderezo: Rúa Alcalde Lorenzo, 2, baixo – Bertamiráns. 15220 Ames
  • Teléfono: 619 76 75 75
  • Responsable municipal: Concellaría de Mobilidade
Outros Datos: 
 • Estruturas do servizo: O corpo da Policía Local de Ames está composto por  25 funcionarios:
  • 1 Inspector
  • 2 Oficiais
  • 22 Policías        
 • Principios e funcións da Policía Local de Ames:
  • Principios básicos de actuación
   Son principios básicos de actuación para os membros dos corpos de Policía local, de acordo co artigo 5 da Lei orgánica 2/1986:
   • Adecuación ao ordenamento xurídico, especialmente:
    •  Exercer as súas funcións con absoluto respecto á Constitución, ao Estatuto de autonomía e ao resto do ordenamento xurídico.
    • Actuar, no cumprimento das súas funcións, con absoluta neutralidade política e imparcialidade e, en consecuencia, sen discriminación ningunha por razón de raza, etnia,nacionalidade, ideoloxía, relixión ou crenzas persoais, opinión, sexo, orientación sexual,lingua, lugar de veciñanza, lugar de nacemento ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Páxina 6 Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais.
    •  Actuar con integridade e dignidade, absténdose de todo acto de corrupción e opoñéndose a el resoltamente.
    • Suxeitarse, na súa actuación profesional, aos principios de xerarquía e subordinación. En ningún caso a obediencia debida poderá amparar ordes que entrañen a execución de actos que manifestamente constitúan delitos ou sexan contrarios á Constitución ou ás leis.
    • Colaborarán coa Administración de xustiza e auxiliarana nos termos establecidos na lei.
   • En relación coa sociedade, singularmente:
    • Impedir, no exercicio da súa actuación profesional, calquera práctica abusiva,arbitraria ou discriminatoria que entrañe violencia física ou moral, con especial atención ás derivadas das desigualdades por razón de xénero.
    •  Observar en todo momento un trato correcto e esmerado nas súas relacións cos cidadáns, aos cales procurarán auxiliar e protexer, sempre que as circunstancias o aconsellen ou fosen requiridos para iso, en especial en todos os supostos e manifestacións de violencia de xénero, e proporcionarlles información cumprida, e tan ampla como sexa posible, sobre as causas e finalidade de todas as súas intervencións.
    • No exercicio das súas funcións, actuar coa decisión necesaria e sen demora cando diso dependa evitar un dano grave, inmediato ou irreparable, rexéndose, ao facelo, polos principios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade na utilización dos medios ao seu alcance.
    • Usar armas só nas situacións en que exista un risco racionalmente grave para a súa vida, a súa integridade física ou as de terceiras persoas, ou naquelas circunstancias que poidan supor un grave risco para a seguridade cidadá, rexéndose, ao facelo, polos principios a que se refire o punto 3.º desta letra.
  • Funcións dos corpos de Policía local:

   De acordo co disposto no artigo 53 da Lei de forzas e corpos de seguridade, son funcións dos corpos da Policía local as que se indican:

   • Protexer as autoridades das corporacións locais e vixiar ou custodiar os seus edificios e instalacións.
   • Ordenar, regular, sinalizar, denunciar infraccións e dirixir o tráfico no ámbito da súa competencia no solo urbano legalmente delimitado, de acordo co establecido nas normas de tráfico e seguridade viaria.
   • Instruír atestados por accidentes de circulación no ámbito da súa competencia dentro do solo urbano legalmente delimitado.
   • Policía administrativa, no relativo ás ordenanzas, bandos e demais disposicións municipais dentro do ámbito da súa competencia.
   • Participar nas funcións da Policía xudicial, na forma establecida na normativa vixente.
   • A prestación de auxilio, nos casos de accidentes, catástrofe ou calamidade pública, participando, na forma prevista nas leis, en canto á execución dos plans de protección civil. Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais.
   • Efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión de actos delituosos no marco de colaboración establecido nas xuntas de seguridade.
   • Vixiar os espazos públicos e colaborar coas forzas e corpos de seguridade do Estado e coa Policía de Galicia na protección das manifestacións e no mantemento da orde en grandes concentracións humanas, cando sexan requiridos para iso.
   • Cooperar na resolución dos conflitos privados cando sexan requiridos para iso.
   • Calquera outra función en materia de seguridade pública que, de acordo coa lexislación vixente, lles sexa encomendada.
   • As actuacións que practiquen os corpos de Policía local no exercicio das funcións previstas nas alíneas c) e g) deberán ser comunicadas ás forzas e corpos de seguridade do Estado e á Policía de Galicia segundo corresponda, de conformidade coa lexislación orgánica de forzas e corpos de seguridade.
   • En virtude de convenio entre a Xunta de Galicia e os concellos, no marco das competencias da Policía de Galicia, os corpos de Policía local tamén poderán exercer, dentro do seu termo municipal, as seguintes funcións:
   • Velar polo cumprimento das disposicións e ordes singulares ditadas polos órganos da comunidade autónoma, con especial atención ás materias relativas á protección do menor, o ambiente, a saúde e a muller, sobre todo no ámbito da violencia de xénero.
   • A vixilancia e protección de persoas, órganos, edificios, establecementos e dependencias da comunidade autónoma e dos seus entes instrumentais, garantindo o normal funcionamento das instalacións e a seguridade dos usuarios dos servizos.
   • A inspección das actividades sometidas á ordenación e disciplina da comunidade autónoma, denunciando toda actividade ilícita.
   • O uso da coacción para a execución forzosa dos actos ou disposicións da propia comunidade autónoma.
 • Normativa:
 • Documentos:

Novas do departamento

Este martes, 31 de abril, o Comité de coordinación policial mantivo unha nova xuntanza na que se realizou un seguimento da xestión da crise sanitaria polo coronavirus e analizáronse as novas directrices marcadas dende o Goberno do Estado. O obxecto da reunión foi abordar a situación actual no concello tras as medidas tomadas polo Goberno central para atallar a crise sanitaria e coordinar as actuacións á desenvolver que garantan o cumprimento das mesmas.

O dispositivo móbil controlará os excesos de velocidade da N-550 ao seu paso por Milladoiro. Trátase dun dispositivo de última xeración que permitirá medir a velocidade en tempo real dos vehículos a través dun sistema wifi que conecta o equipo cunha táblet para coñecer os datos de forma inmediata e que contribuirá a mellorar a seguridade viaria ao dotar de máis recursos técnicos á Policía Local.

O Concello de Ames celebrou unha reunión de coordinación de seguridade e seguimento das medidas de prevención fronte á COVID-19. A dita xuntanza asistiron o alcalde, José Miñones, o concelleiro de Administración Xeral, Victor Fernández, así como responsables da Policía Local e da Garda Civil. O obxectivo da mesma foi o de analizar a situación do concello respecto ao seguimento das medidas de seguridade e prevención fronte á COVID-19, así como manter a cooperación e coordinación operativa da Policía Local e Garda Civil no termo municipal.

Desde que se endureceron as medidas respecto ao uso das máscaras, os diferentes servizos dá Policía Local están a realizar unha vixilancia específica respecto a este tipo de incumprimentos, que contribúa a evitar os contaxios entre a poboación. Deste xeito, os axentes da Policía Local de Ames tramitaron 186 propostas de sanción por non facer uso da máscara na vía pública, 136 delas na ultima semana. Este traballo, viuse completado co levantamento doutras 15 actas por consumo de alcol na vía pública.

O Goberno municipal lembra que é obrigatorio o uso da máscara para as persoas de seis  ou  máis anos en todo momento, tanto cando se  estea  na vía pública e en espazos  ao aire libre, como  cando se  estea en  espazos pechados de uso público ou que se  encontren  abertos  ao público. O uso é obrigatorio aínda que se poida garantir a distancia de seguridade  interpersoal de 1,5 metros. A Policía Local de Ames sancionou a 42 persoas por non cumprir esta normativa.

A Policía Local de Ames vai participar na Campaña da DXT de “Vixilancia e control de distraccións ao volante”. A campaña vaise levar a cabo entre o 16 e o 23 de setembro. Os estudos apuntan que as principais distraccións ao volante son o uso do teléfono móbil, empregar navegadores e fumar. Durante a campaña do ano pasado controláronse 355.763 vehículos en toda España denunciando a 5.712 condutores.

Este mércores, 18 de marzo, celebrouse unha xuntanza na Casa do Concello, en Bertamiráns, para abordar a situación actual no concello de Ames tras as medidas tomadas polo Goberno do Estado para atallar a crise sanitaria do COVID-19 e coordinar as actuacións á desenvolver que garantan o cumprimento das mesmas.

A Policía Local de Ames viviu unha fin de semana intensa en canto a operativos especiais. O venres pola noite montaron un dispositivo especial pola actuación da París de Noia e o domingo outro polo paso da Volta a España polo núcleo de Bertamiráns. Quince axentes da Policía Local de Ames velaron pola seguridade durante estas dúas xornadas.

A finais do pasado mes de outubro varios compañeiros e compañeiras do Concello de Ames realizaron unha comida que serviu como acto de homenaxe a Jose Antonio Rodríguez, que ata hai pouco foi o inspector da Policía Local de Ames. José Antonio foi o primeiro policía local de Ames e traballou durante 38 anos no corpo de seguridade amesán. En dito acto participaron tres dos cinco alcaldes que exerceron como rexedores municipais durante os seus 38 anos de servizo: José Astray, Santiago Amor e Blas García.

O pasado venres 7 de outubro, a Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) celebrou na súa sede, na Estrada, un acto de recoñecemento ao labor da Policía Local de Galicia, no que se entregaron medallas ao mérito da Policía Local e distintivos aos e ás axentes que cumpren 25 anos de servizo. Neste senso, foron condecorados os oficiais Maximino García Vázquez e Alberto Souto Vázquez, mailo axente José Manuel García Vázquez, da Policía Local de Ames, que recibiron o seu distintivo xunto a outros 140 policías locais galegos.