Solapas principales

Ordenanza municipal reguladora da limpeza de terreos, solares e parcelas en solo urbano, núcleo rural e urbanizable delimitado ou con instrumento de planeamento aprobado definitivamente