Procesos selectivos en desarrollo

14/10/2021

O Concello de Ames vén de poñer en marcha unha nova edición do obradoiro de emprego Renova IV. O Renova IV é un programa mixto de emprego e formación dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas, subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade e cofinanciado polo Ministerio de Trabajo y Economía Social, e promovido polo Concello de Ames conveniado co concello de Brión. O obradoiro terá unha duración de 9 meses e formará a 20 alumnos/as traballadores/as.

16/06/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre o anuncio do nomeamento do Técnico de contratación e a bolsa de agarda do proceso de técnico de contratación para a selección e nomeamento dun/unha funcionario/a interino/a por programa dun/dunha técnico/a de contratación pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A2 de Administración Xeral vinculado ao programa EDUSI Impulsa Ames do Concello de Ames. Consulta o resultado do examen de técnico de contratación e maila data do segundo exercicio.

10/06/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Promoción Económica, informa do resultado do proceso para a selección dun mestre do obradoiro de empego Forest Ames Brión.

04/06/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a publicación do resultado final do proceso selectivo para a selección e nomeamento dun/dunha responsable da Aula da Natureza do Concello de Ames.

21/05/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a publicación do exame, da plantilla de respostas e resultado do primeiro exercicio da proba de oposición (cuestionario tipo test) da fase de oposición para a selección e contratación de dous-dúas peóns para a formación dunha brigada de xestión e repoboación forestal.

05/05/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a creación dunha bolsa de arquitectos/as técnicos/as do Concello de Ames. Accede e consulta o decreto de creación de dita bolsa.

22/04/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de axudante de servizos varios-auxiliar notificador/a do Concello de Ames. Accedendo a esta convocatoria poderás consultar a proposta de nomeamento do axudante de servizos varios-auxiliar notificador e malia bolsa de traballo temporal.

23/09/2020

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a valoración dos méritos dos candidatos do proceso selectivo para a cobertura de catro postos singularizados reservados a funcionarios polo procedemento de concurso de méritos e sobre a proposta de adxudicación.