Procesos selectivos en desenvolvemento

13/09/2019

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público o resultado do primeiro exame do proceso de selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata cobertura de vacante, dun /dunha técnico/a de educación, pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A1(boletín oficial da provincia número 92 de 16 de maio de 2019), outorgando un prazo de tres(3) días hábiles seguintes ao desta publicación, para que se formulen as reclamacións que se estimen pertinentes.