Solapas principales

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (pendente de adaptación á modificación producida polo Real decreto lei 26/2021 do 28 de novembro)