Solapas principales

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por actos de utilización privativa do dominio público derivados da execución de obras