Solapas principales

PLENO ORDINARIO DE NOVEMBRO 2022

Jueves, 24 noviembre, 2022
20:30 h

ORDE DO DÍA:
A) PARA DAR CONTA:
Punto primeiro. Dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a
última sesión plenaria ordinaria.
Punto segundo. Dación de conta da información periódica a render ao Pleno, correspondente
ao 3º trimestre do exercicio 2022.
1º. Execución do orzamento ao remate do 1º trimestre 2022, en execución do acordo plenario de data 22.11.2018.
2º. Período medio de pago, de acordo co previsto no Real Decreto 635/2014, do 25 de xullo.
3º. Información trimestral de morosidade.
B) PARA DELIBERACIÓN E ACORDO:
Punto terceiro. Aprobación, se procede, de actas anteriores (sesión ordinaria do 27.10.2022).
Punto cuarto. Aprobación da 4ª modificación do Regulamento orgánico municipal (ROM) do
Concello de Ames.
Punto quinto. Elección de xuíz/a de paz substituto/a do Concello de Ames.
Punto sexto. Aprobación do suplemento de crédito 5/2022 financiado con remanente de
Tesourería para gastos xerais.
C) MOCIÓNS:
D) PARA CONTROL DO GOBERNO:
Punto sétimo. Rogos e preguntas.