Pestanas principais

Matrícula nas escolas infantís municipais O Bosque e A Madalena

Presencial
luns, 29 Xuño, 2020 a luns, 13 Xullo, 2020
Tramite activo: 
Pechado

PARA QUE (FINALIDADE):

Tramitar a matrícula nas escolas infantís municipais O Bosque e A Madalena.

QUEN PODE FACELO:

Os pais/nais/titores/as de aqueles/as nenos/as de 0 a 3 anos que foron admitidos/as nas escolas infantís municipais O Bosque e A Madalena.

COMO SE FAI:

A documentación que hai que cubrir para tramitar a matrícula dos nenos e nenas admitidos/as pode recoller nas devanditas escolas. Tamén se pode descargar aquí neste trámite. Unha vez cubertos todos os impresos hai que presentalos na escola infantil onde se vai a matricular o/a neno/a, de luns a venres, en horario de 09.00h a 14.00 horas.

Para calquera trámite será preciso solicitar cita previa nos teléfonos 981 538 433 (EIM A Madalena) e 682 497 369 (EIM O Bosque). Para obter cita previa tamén se pode enviar un correo electrónico a eiamadalena@concellodeames.gal / eibertamirans@concellodeames.gal.

Debido á situación de alarma sanitaria, cumprirase estritamente o horario de cada cita, sendo estas individuais, non podendo acudir en ningún caso acompañados/as. Asemade, deberase ir provisto de máscara e gardaranse as distancias de seguridade. Haberá que agardar fóra ata que o persoal da escola facilite a entrada e levarase toda a documentación cuberta, xa que non se facilitará ningún obxecto de escritura.

CANDO:

Do 29 de xuño ao 13 de xullo.

ONDE:

Presencialmente: Hai que presentar a documentación na escola infantil onde se vai a matricular o/a neno/a, de luns a venres, en horario de 09.00h a 14.00 horas. Para calquera trámite será preciso solicitar cita previa nos teléfonos 981 538 433 (EIM A Madalena) e 682 497 369 (EIM O Bosque). Para obter cita previa tamén se pode enviar un correo electrónico a eiamadalena@concellodeames.gal / eibertamirans@concellodeames.gal.

Debido á situación de alarma sanitaria, cumprirase estritamente o horario de cada cita, sendo estas individuais, non podendo acudir en ningún caso acompañados/as. Asemade, deberase ir provisto de máscara e gardaranse as distancias de seguridade. Haberá que agardar fóra ata que o persoal da escola facilite a entrada e levarase toda a documentación cuberta, xa que non se facilitará ningún obxecto de escritura.

DOCUMENTACIÓN:

Os nenos admitidos na escola infantil deberán presentar:

  • Seis fotografías de tamaño carné.
  • Fotocopia do libro de vacinas.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  • Informe médico.

PREZO:
O prezo pola atención educativa en xornada completa nas escolas infantís 0-3 dependentes do Concello de Ames fíxase en 160 mensuais.
Segundo a renda per cápita mensual da unidade familiar, sobre este prezo aplicaranse as seguintes reducións:

 • Rendas inferiores ao trinta por cento do IPREM. Prezo da praza: con servizo de comedor 0€; sen servizo de comedor 0€.
 • Rendas comprendidas entre o 30 e inferiores ao 50 por cento do IPREM. Prezo da praza: con servizo de comedor 16,50€; sen servizo de comedor 0€.
 • Rendas comprendidas entre o 50 e inferiores ao 75 por cento do IPREM. Prezo da praza: con servizo de comedor 49,50€; sen servizo de comedor 33€.
 • Rendas comprendidas entre o 75 e inferiores ao 100 por cento do IPREM. Prezo da praza: con servizo de comedor 91€; sen servizo de comedor 66€.
 • Rendas comprendidas entre o 100 e inferiores ao 125 por cento do IPREM. Prezo da praza: con servizo de comedor 141€; sen servizo de comedor 106€.
 • Rendas comprendidas entre o 125 e inferiores ao 150 por cento do IPREM. Prezo da praza: con servizo de comedor 176€; sen servizo de comedor 126€.
 • Rendas comprendidas entre o 150 e inferiores ao 200 por cento do IPREM. Prezo da praza: con servizo de comedor 199€; sen servizo de comedor 139€.
 • Rendas superiores ao 200 por cento do IPREM. Prezo da praza: con servizo de comedor 230€; sen servizo de comedor 160€.

Prezo dos servizos complementarios:
Servizo de comedor: fíxase un importe de 70 euros mensuais. Para o caso dos/as nenos/as que non empreguen habitualmente o servizo e que desexen utilizalo algún día con carácter solto aboarán a contía de 4 euros por día. O prezo de comedor por días soltos non estará suxeito a ningunha redución.

Horario ampliado: o prezo mensual de cada hora solta en que se incremente o horario normal será de 20 euros. O prezo da hora extraordinaria non estará suxeito a ningunha redución.

Servizo de merenda: fíxase en 1 euro por día.

Existen descontos que se poden consultar na ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo das escolas infantís municipais do Concello de Ames.

RESPONSABLE:

Concellaría de Educación.

NORMATIVA APLICABLE: