Procesos selectivos rematados

06/06/2023

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público o anuncio coa proposta de resolución do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de dous peóns para o departamento de Medio ambiente do Concello de Ames, subvencionada a través do programa de axudas PEL 2023. 

06/06/2023

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público o anuncio coa proposta de resolución do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de dous peóns para o departamento de Obras e servizos básicos do Concello de Ames, subvencionada a través do programa de axudas PEL 2023. 

10/11/2022

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai públicos dous decretos sobre o cese e nomeamento do posto de técnico de secretaria e sobre a creación dunha bolsa de agarda de técnico de secretaria. Ditos decretos corresponden ao proceso selectivo para a selección e nomeamento, como funcionario/a interino/a ata cobertura de vacante, dun/dunha técnico/a de secretaría pertencente á escala de administración, subescala técnica, clase superior, subgrupo A1, do Concello de Ames.

04/11/2022

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre o anuncio publicado no DOG  sobre o nomeamento de funcionario de carreira e creación de lista de agarda de arquitectos/as. Dito anuncio pertence ao proceso selectivo para a cobertura en propiedade dunha praza de arquitecto/a funcionario/a de carreira, contida na oferta de emprego público de 2018.

20/07/2022

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a resolución do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de arquitectos técnicos do Concello de Ames.

08/07/2022

O departamento de Persoal do Concello de Ames publica as bases do proceso selectivo para a selección de tres persoas (peón/peoa forestal, capataz e auxiliar administrativo/a) para a brigada de prevención de lumes forestais no concello de Ames (APROL RURAL 2022).

29/06/2022

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a resolución do proceso selectivo de PSX de escolas infantís municipais, coa formación dunha bolsa de traballo temporal coas persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde descendente de puntuacións.

25/01/2022

O Departamento de Persoal fai público o proceso selectivo para a cobertura por promoción interna dunha praza de oficial xardineiro do Concello de Ames mediante o procedemento de concurso oposición.

14/12/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a convocatoria do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a por programa dun/dunha técnico/a de contratación pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A2.

22/11/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público o resultado do segundo exercicio e proposta final do tribunal do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata cobertura de vacante, dun/dunha técnico/a de educación, pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A1(Boletín Oficial da Provincia número 92 de 16 de maio de 2019).