Pestanas principais

Contacto

(o noso sistema de correo non soporta contas de hotmail)
RGPD
O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a través de www.concellodeames.gal realízanse de acordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre protección de datos de carácter persoal, na Lei orgánica 5/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais disposicións de aplicación. Os datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do responsable, que é o Concello de Ames. Tamén se informa que a finalidade do tratamento a que se destinan os datos que nos faciliten os usuarios é exclusivamente a de cursar a petición ou consulta que realicen a través do presente sitio web. A lexitimación do tratamento pode estar baseada no consentimento das persoas interesadas e/ou o cumprimento dunha obrigación legal e/ou o cumprimento dunha misión realizada en interese público e/ou a protección de intereses vitais e/ou a execución dun contrato. O prazo de conservación dos datos virá determinado pola consecución e prazos de execución da finalidade do tratamento de datos persoais así coma das obrigas legais. Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación. Os usuarios ou persoas que os representen poderán exercitar en calquera momento o dereito de acceso, rectificación, supresión e, no seu caso, oposición de acordo co establecido no Regulamento, dirixindo unha comunicación escrita ao Concello de Ames, na seguinte dirección postal: Praza do Concello, número 2, Bertamiráns, 15220 Ames; e/ou electrónica dpd@concellodeames.gal na que se acredite a identidade do usuario. Os usuarios tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se estiman que os seus dereitos de protección de datos foron vulnerados.
CAPTCHA
Esta pregunta é para comprobar que vostede é unha persoa e prever o envío automático de lixo.