Pestanas principais

Tramitación para a obtención de licenza de animais potencialmente perigosos

Presencial
Online
Telefónico
Sede Electrónica
Xoves, 27 xaneiro, 2022
Tramite activo: 
Aberto

PARA QUE (FINALIDADE):

 • Obter licencia para poder posuír un can potencialmente perigoso.

QUEN PODE FACELO:

 • Aquelas persoas que teñan un can potencialmente perigoso e que sexan maiores de idade. Deberá solicitarse no concello de residencia do propietario do animal, pese a non ser coincidente co concello de residencia do animal.

COMO SE FAI:

 • Cubrir a instancia correspondente de licencia de animais potencialmente perigosos.
 • Aportar toda a documentación  que indica a instancia específica.
 • Darlle rexistro, presencial ou telemático.

CANDO:
No momento que se pase a ser posuidor dun can potencialmente perigoso.

ONDE:

 • Sede Electrónica.
 • Presencialmente: No Rexistro municipal / No departamento de Medio Ambiente.
 • A través do formulario electrónico.
 • Por teléfono: 981 883 002 Extensión 5178.

DOCUMENTACIÓN:

 • Fotocopia compulsada do documento de identidade.
 • Fotografía tamaño carné para a súa colocación na tarxeta acreditativa da licenza.
 • Certificado de antecedentes penais. No caso de que o interesado posúa antecedentes penais deberá aportalos pola súa conta, ben solicitándoos presencialmente ou telemáticamente á Xerencia territorial de Xustiza de Galicia.
 • Xerencia Territorial de Xustiza de Galicia.
 • Non ter antecedentes por infraccións graves ou moi graves da Lei 50/1999 do 23 de decembro con algunha das sancións accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13. - Lugar de obtención do certificado (tamén pódese obter por correo): Delegacións provinciais da Consellería de Medio ambiente (A Coruña: 981-18.45.39/981- 18.45.85, Lugo: 982-29.45.22, Ourense: 988-38.65.68, Pontevedra: 986-80.54.69).
 • Certificado de capacidade física e aptitude psicolóxica, expedidos polos directores dos centros de recoñecemento que estean debidamente autorizados (RD 2272/1985 do 4 de decembro e RD 772/1997 do 30 de maio) ou fotocopia compulsada..
 • Documento acreditativo de formalización dun seguro de responsabilidade civil, cunha cobertura mínima de 125.000,00 euros ou fotocopia compulsada. Este seguro debe renovarse anualmente. E Fotocopia compulsada do resgardo de pago bancario do seguro de responsabilidade civil, cunha cobertura mínima de 125.000,00 euros.

PREZO:

De balde

TÉCNICO RESPONSABLE:

Victoria Arufe

NORMATIVA: