Pestanas principais

Servizo de axuda no fogar (SAF) modalidade de libre concorrencia

Presencial
Online
martes, 1 Xaneiro, 2019 a martes, 31 Decembro, 2019
Tramite activo: 
Aberto

PARA QUE (FINALIDADE)

 • O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestruturación familiar. De xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal na súa contorna inmediata, así como fogares con menores, en que se observe a necesidade dunha intervención de carácter socioeducativo.

QUEN PODE FACELO

 • Todas as persoas ou unidades de convivencia para as que, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención.

COMO SE FAI

 • Presentar o modelo de instancia normalizado para este trámite debidamente cuberto, así como a documentación requirida para a súa valoración.

CANDO

 • As solicitudes poderán presentarse en calquera momento do ano.

ONDE

 • No rexistro electrónico do Concello así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera dos suxeitos aos que se refire o artigo 2,1 da Lei 39/2015, do 01 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 • Nos rexistro Xeral do Concello en Bertamiráns, no rexistro da oficina municipal do Milladoiro ou en calquera dos lugares erexistros establecidos no artigo 16,4 da Lei 39/2015, do 01 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

DOCUMENTACIÓN

 • Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, se é o caso.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.
 • Certificado de convivencia.
 • Informe médico ou clínico sobre o seu estado de saúde.
 • Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao e nivel de dependencia, se é o caso.
 • Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:
  • Fotocopia da última declaración da renda ou, no seu defecto, certificado de imputacións do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente.
  • Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensións, subsidios e outros bens que posúan.
  • Xustificante de alugueiro de vivenda, se é o caso.
  • Calquera outra documentación que sexa requirida polo traballador/a social para a valoración do seu expediente.
 • Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumiraseque esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

  A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando calquera procedemento de copiadixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo aresponsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

PREZO

 • Establecido na Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, publicada no BOP número 245 do día 26 de decembro de 2013.

DEPARTAMENTO TÉCNICO RESPONSABLE

CONCELLARÍA RESPONSABLE

NORMATIVA APLICABLE