Pestanas principais

Rexistro municipal de asociacións do Concello de Ames

Presencial
Online
Sede Electrónica
martes, 1 Xaneiro, 2019 a martes, 31 Decembro, 2019
Tramite activo: 
Pechado

PARA QUE (FINALIDADE):

 • Permitir coñecer o número de entidades asociativas existentes no municipio, fins, representatividade, ao efecto de posibilitar o fomento de asociacionismo e da participación nos asuntos municipais.

QUEN PODE FACELO:

 • Todas aquelas asociacións de interese social sen ánimo de lucro, cuxo obxecto sexa: a defensa,  fomento ou mellora dos intereses xerais ou sectoriais (de ámbito municipal) que teñan a súa sede en Ames e exerzan a súa actividade no ámbito xeográfico do Concello, nos termos previstos na Lei  orgánica 1/2002 de 2 de marzo, reguladora do dereito a asociación.                                                                                                                                 

COMO SE FAI:

 • As inscricións realizaranse polas asociacións interesadas, a través do seu representante/es.
 • Finalidade da Asociación
 • Data da constitución
 • Estatutos da Asociación (orixinal e copia para o seu cotexo)
 • Número de inscrición no Rexistro Xeral de Asociacións e noutros rexistros públicos  (orixinal e copia para o seu cotexo), de ser o caso.
 • Orzamento do ano en curso e programa de actividades para o mesmo
 • Certificación orixinal do número de socios.
 • Código de identificación fiscal CIF.                                                  

CANDO:

 • No prazo de tres meses desde a solicitude de inscrición

ONDE:

DOCUMENTACIÓN:                                                                                                                                                 

 • ANEXO 1: Modelo de certificación de actividades.
 • ANEXO 2:  Impreso de solicitude de inscrición
 • ANEXO 3: Normas para realizar a inscrición

PREZO:

 • De balde

DEPARTAMENTO TÉCNICO RESPONSABLE:

CONCELLARÍA RESPONSABLE:

NORMATIVA APLICABLE: