Pestanas principais

Inscrición programas lúdicos e escola de verán

Presencial
Online
Sede Electrónica
Martes, 1 xaneiro, 2019
Tramite activo: 
Aberto

CONVOCATORIAS:

 • ENTROIDO LUDICO, PRIMAVERA LUDICA, XUÑO LUDICO, SETEMBRO LUDICO, NADAL LUDICO e ESCOLA DE VERAN.
 • Solicitude de inscrición correctamente cuberta, especificada no regulamento de funcionamento

PRAZO:

 • No prazo establecido por o departamento para cada convocatoria.

COMO E ONDE FACER O PROCESO:

 • Cubrir a instancia, aportar a documentación e presentar por rexistro.

INFORMACIÓN:

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

En calquera rexistro do Concello, ou a través do rexistro telemático na sede electrónica do concello ou no rexistro de calquera administración pública adherida á plataforma de intercambio rexistral (SIR) ou en calquera outro rexistro ao que se refira o artigo 16 da LEI 39/2015 DO 1 DE OUTUBRO DE PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DAS AAPP.

DOCUMENTACIÓN:

 • DNI ou documento de indentificación dos proxenitores/titores
 • Libro de familia (no seu defecto partidas de nacemento).
 • No caso de ruptura de unidade familiar, sentenza con convenio regulador da garda, custodia e alimentos do(s)/a(s) menor/es.
 • Xustificación correspondente da situación familiar (certificado discapacidade, informe dependencia, título familia numerosa, calquera outra documentación xustificativa).
 • Xustificación correspondente da situación de ocupación dos membros parentais (certificado vida laboral, última nómina, tarxeta demanda emprego, etc).

NORMATIVA:

 • Regulamento De Funcionamento dos programas lúdicos (pendente de aprobar en pleno e publicar)
 • Regulamento De Funcionamento do programa escola de verán. (pendente de aprobar en pleno e publicar)
 • “Aprobación definitiva modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestacion de servizos complementarios educativos e de conciliacion da vida familiar e laboral do Concello de Ames. BOP Nº31 DO 14/02/2018”