Pestanas principais

Convocatoria de axuda para as anpas

Presencial
Online
Sede Electrónica
martes, 1 Xaneiro, 2019 a martes, 31 Decembro, 2019
Tramite activo: 
Aberto

PARA QUE (FINALIDADE):

 • Convocatoria de subvención para convocatoria de axudas para promución de actividades levadas a cabo polas anpas dos centros educativos do concello de ames no exercicio

PARA QUEN:

 • Anpas dos centros educativos do Concello de Ames

SOLICITANTES:

 • Presidente ou representante da ANPA

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

 • De acordo co artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, as persoas xurídicas están obrigadas a relacionarse coas administracións públicas a través de medios electrónicos.
 • As solicitudes, xunto co resto da documentación, presentarase no Rexistro Electrónico Xeral do Concello de Ames, ou na sede electrónica do Concello . Igualmente poderá presentarse no Rexistro electrónico do Punto de Acceso Xeral do Estado (REC), ao que poderá acceder desde o enlace dispoñible na sede electrónica do Concello de Ames.

PRAZO DE PRESENTACIÓN:

 • As solicitudes para participar na convocatoria poderán presentarse no prazo dun mes a contar dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no BOP.
 • As solicitudes deberán achegarse nos modelos normalizados que figuran como anexos ás bases.
 • Estes anexos poderán obterse nas dependencias do Departamento de Educación, así coma na páxina web do Concello.

NORMATIVA APLICABLE:

 • Lei 38/2003, xeral de subvencións e no Real Decreto 887/2006 polo que se aproba o seu regulamento
 • Na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e no Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei
 • Regulamento de servizos das corporacións locais
 • Bases reguladoras da convocatoria