Pestanas principais

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno é o órgano municipal que colabora, de xeito colexiado, na función de dirección política que lle corresponde ao alcalde, que é ademais o seu presidente e o encargado de nomear os seus membros. Os membros da Xunta de Goberno deben ser concelleiros/as. Entre os membros da Xunta, o seu presidente, o alcalde, é quen nomea o secretario.

A Xunta de Goberno debe responder ante o Pleno da súas actividades, sen prexuízo de que a responsabilidade destas caia de xeito directo sobre cada un dos membros da Xunta. Así mesmo, as persoas que compoñen a Xunta teñen o dereito de asistir as sesións plenarias e participar nos seus debates, sexan ou non concelleiros.

A Xunta de Goberno Local reúnese en sesión ordinaria todos os xoves de cada mes, ás 9.30 horas. De coincidir festivo, a sesión ordinaria celebrarase o primeiro día laborable seguinte (de luns de venres), á mesma hora. A dotación económica por asistencia á Xunta de Goberno Local será de 100 euros por concelleiro/a. De celebrarse máis dunha sesión no mesmo día soamente se percibirá unha única asistencia. A Xunta de Goberno Local reúnese en sesión extraordinaria cando os acontecementos así o requiran.

Actas da Xunta de Goberno Local:

Acceso ás actas da Xunta de Goberno Local

Decreto coa composición da Xunta de Goberno Local:

Descarga o decreto (PDF)

Composición:

Funcións: 

Entre as atribucións que lle corresponden á Xunta de Goberno está a aprobación de proxectos relativos a ordenanzas, orzamentos e regulamentos, a aprobación de proxectos de ordenación urbanística previa á súa discusión no Pleno, así como a daquelas cuestións que non estean expresamente atribuídas ao Pleno, a aprobación da relación dos postos de traballo e as retribucións dos mesmos de acordo ao orzamento aprobado polo Pleno. Outras responsabilidades de Xunta de Goberno son as concesións e contratacións de licenzas, o desenvolvemento da xestión económica, e o nomeamento e o cese dos titulares dos órganos directivos do Concello. Ademais, a Xunta de Goberno pode levar a cabo accións xudiciais e administrativas e ten potestade sancionadora.