Pestanas principais

Servizo de Atención persoal e familiar

Prestar un apoio integral e personalizado a todas as persoas ou familias segundo a súa problemática: carencias económicas e sociais, conflitos relacionais,  desemprego, desarraigo...

Servizo de Atención familiar

Un equipo profesional interdisciplinar formado polo traballador/a social, a educadora familiar, a psicóloga,  intervén conxuntamente cos integrantes de cada unidade de convivencia.

Persoas destinatarias:

Aquelas persoas e familias empadroadas no noso concello que teñen necesidade de apoio para facer fronte a momentos de inestabilidade económica.
Persoas ou familias con sobrecargas, problemas de aillamento ou de integración na contorna.

 • Renda Municipal básica:
  • Prestación periódica , de natureza económica, temporal, subsidiaria e vinculada a un proxecto de inclusión social.
  • Esta Renda está  prevista para persoas, familias ou unidades de convivencia  con recursos económicos insuficientes, en situación de vulnerabilidade e/ou en risco de exclusión social  co fin de evitar, previr ou paliar posibles  situacións de marxinación social.
   Establécese un límite de ingresos para poder acceder a esta Renda por unidade familiar  ou de convivencia do 100% do IPREM vixente en cada ano incrementado nun 10% por cada membro adicional ata un máx de 150%  e unha esixencia de 3 meses de empadroamento. Establécese unha duración inicial para a prestación de 6 meses prorrogable
 • Axudas para a recuperación en situación de emerxencia:
  • Prestación económica de carácter extraordinario e puntual, subsidiaria e complementaria das axudas sociais previstas na lexislación vixente  destinadas a atender situacións de urxencia sobrevidas  que impidan facer fronte as necesidades básicas.
  • Con respecto a anterior Increméntase notablemente o límite de ingresos para acceder a estas axudas do 75  a o 125% do IPREM, incrementado nun 10% por cada membro adicional  e descóntanse por alugueiro ou hipoteca ata un máximo de 350€.
  • Mantense o requisito de empadroamento en 6 meses e a súa duración e contía dependerá da concepto concreto que da lugar  a dita axuda.
 • Programa de alimentos.
 • Tramitación PNC.
 • Tramitación RISGA.
 • Tramitación RAI.
 • Axyudas familia numerosa.
 • Roupeiro Municipal.

Servizo de apoio psicolóxico

Servizo especializado levado a cabo pola psicóloga municipal que intervén  ante  situacións de inestabilidade psicolóxica persoal, de parella ou familiar.
Persoas destinatarias: persoas empadroadas no Concello de Ames en situación de inestabilidade psicolóxica persoal, de parella ou familiar.
O apoio que se presta dende este servizo pode ser individual ou en grupo:

 • Atención
 • Grupos de apoio
 • Calquera outro que se demande

Programa de aloxamento e vivenda

Posibilitar un aloxamento provisional e con carácter urxente a aquelas persoas que se atopen en situación de emerxencia persoal ou familiar e que non é posible a permanencia no propio fogar ou que este non exista.

 • VIVENDA DE TRÁNSITO
  O Concello de Ames  dispón dunha vivenda municipal destinada a situacións de desaloxamentos, perda de vivenda habitual por catástrofes e outras situacións de emerxencia social.
 • PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS
 • OUTRAS ALTERNATIVAS DE ALOXAMENTO
  Información sobre o acceso á vivenda: alugueiro de vivendas, residencias, centros de día, aloxamentos alternativo. Axudas económicas

Servizo de atención á infancia

Proxecto de detección e intervención precoz sobre as problemáticas que poidan presentar menores e adolescentes, que na maioría dos casos, conecta co ámbito da intervención familiar, co fin  de:

 • Garantir o acceso aos recursos
 • Servir de plataforma para a integración e participación activa na vida social municipal
 • Contribuír á conciliación familiar e laboral

As actividades que se desenvolven arredor deste servizo están relacionadas con:

 • Coidado persoal e educación para a saúde
 • Fomento da autonomía e participación nas tarefas do fogar
 • Fomento da igualdade de xénero
 • Prevención de condutas adictivas no ámbito escolar
 • Respeto á diversidade
 • Acceso ás novas tecnoloxías