Pestanas principais

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por actos de utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local derivados da execución de obras