Pestanas principais

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local con caixeiros automáticos