Pestanas principais

Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal número 3.A.9 reguladora da taxa pola prestación do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Ames (modalidades de dependencia e libre concorrencia)