Pestanas principais

Solicitude de licenza de instalación de terrazas

Presencial
Online
Sede Electrónica
Martes, 1 xaneiro, 2019
Tramite activo: 
Aberto
PARA QUE (FINALIDADE):
 

A Solicitude de Licenza de Instalación de Terrazas deberá presentarse para solicitar autorización para a instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública, anexas ao establecemento (art. 41 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia).

QUEN PODE PRESENTAR UNHA SOLICITUDE:
 • Con anterioridade ao inicio da instalación da terraza, quen exerza a titularidade do establecemento.
COMO E DONDE FACER O PROCESO:
 

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite" da Sede electrónica. Se o interesado non utiliza a sede electrónica, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

DOCUMENTACIÓN:

 • Solicitude de Licenza de Instalación de Terrazas.
 • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita dese último ou copia de poder para representalo.
 • Proxecto técnico, entendido como o conxunto de documentos que definen as actuacións que se van a desenvolver, co contido e detalle que lle permita á Administración coñecer o obxecto delas e determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. O proxecto que se presente incluirá o contido mínimo previsto pola normativa sobre prevención e seguridade en materia de incendios, deberá estar asinado polo/a técnico/a competente e deberá conter os datos e requisitos da normativa específica sobre edificación, prevención e control ambiental que sexan de aplicación aos proxectos construtivos e de actividades.
 • Plan de emerxencia, plan de autoprotección, memoria de mobilidade ou estudo de avaliación da mobilidade xerada, estudo de impacto acústico e dispositivo de asistencia sanitaria, redactados de conformidade coa normativa vixente, e sempre que os seus contidos non se incorporasen ao proxecto técnico ao que fai referencia a liña anterior.
 • Declaración da persoa titular ou organizadora, se é o caso, onde faga constar o compromiso de contratación dos seguros requiridos.
 • Documentación requirida pola normativa sobre ruídos, quentamento, contaminación acústica, residuos e vibracións e, en todo caso, a que determine a normativa sobre prevención e control ambiental segundo corresponda en función das características do establecemento e das actividades que se van a desenvolver nel.
 • Documento acreditativo da designación, por quen solicite a licenza, da persoa que debe asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do establecemento á licenza outorgada, no cal debe constar o nome, a dirección e a titulación e habilitación profesional da persoa designada.
 • A solicitude de licenza urbanística, se é o caso, acompañada pola documentación requirida pola normativa urbanística.
 • Xustificante de pago das taxas segundo a ordenanza vixente.

NORMATIVA APLICABLE:

 • Nome: Solicitude de Licenza de Instalación de Terrazas.
 • Unidade tramitadora: Urbanismo.
 • Inicio do procedemento: A instancia de parte.
 • Tipo de interesado: Persona física ou xurídica.
 • Órgano de resolución: Alcaldía ou Xunta de Goberno.
 • Carácter do silencio administrativo: Silencio negativo.
 • Prazo de execución: 2 meses.
 • Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso administrativo.
 • Taxas/Impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.