Pestanas principais

Solicitude de comprobación previa ao inicio da actividade

Presencial
Online
Sede Electrónica
Martes, 1 xaneiro, 2019
Tramite activo: 
Aberto
PARA QUE (FINALIDADE):

A Solicitude de Comprobación Previa ao Inicio da Actividade terá por obxecto a verificación de que se cumpren os requisitos para o exercicio da actividade e a apertura do establecemento ou, en caso contrario, sinalaranse os incumprimentos ou as deficiencias detectados e concederase un prazo de emenda.

QUEN PODE PRESENTAR UNHA SOLICITUDE:

Calquera persoa física que desexe solicitar a realización dunha inspección de comprobación do local ou do establecemento, que terá por obxecto a adecuación deste á normativa aplicable e o cumprimento das condicións legais e técnicas da actividade.

COMO E DONDE FACER O PROCESO:

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite" da Sede electrónica. Se o interesado non utiliza a sede electrónica, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

DOCUMENTACIÓN:

 • Solicitude de Comprobación Previa ao comezo da Actividade.
 • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita dese último ou copia do poder para representalo.
 • Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa do cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos.
 • Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanístico.
 • Proxecto e documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade ou instalación.
 • A autorización ou declaración ambiental que proceda.
 • As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
MÁIS INFORMACIÓN:
 • Nome: Solicitude de Comprobación Previa ao Inicio da Actividade.
 • Unidade tramitadora: Urbanismo.
 • Inicio do procedimiento: A instancia de parte.
 • Tipo de interesado: Persona física ou xurídica.
 • Organo de resolución: Alcaldía.
 • Carácter del silencio administrativo: Silencio positivo.
 • Taxas/Impostos: Non aplica.