Pestanas principais

Solicitudes de cambio de asistencia ou modalidade dos servizos ou baixa dos servizos, mediante instancia xeral

Presencial
Online
Sede Electrónica
Martes, 1 xaneiro, 2019
Tramite activo: 
Aberto

SOLICITANTES:

  • Pais/nais /titores dos nenos que estén nos servizos complementarios de educación,

PRAZO:

  • Todo o ano.

COMO FACER O PROCESO:

  • Cubrir a instancia especificando se quere cambio de asistencia, cambio de modalidade ou baixa do servizo e presentar por rexistro

INFORMACIÓN:

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

  • En calquera rexistro do Concello, ou a través do rexistro telemático na sede electrónica do concello ou no rexistro de calquera administración pública adherida á plataforma de intercambio rexistral (SIR) ou en calquera outro rexistro ao que se refira o artigo 16 da LEI 39/2015 DO 1 DE OUTUBRO DE PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DAS AAPP.

NORMATIVA APLICABLE:

  • “Aprobación definitiva modificación Regulamento rede municipal Comedores Escolares, Bos Días Cole e Tardes Divertidas do Concello de Ames . BOP N º31 do 13/02/2019”
  • “Aprobación definitiva modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestacion de servizos complementarios educativos e de conciliacion da vida familiar e laboral do Concello de Ames. BOP Nº31 DO 14/02/2018”