Pestanas principais

Convocatoria de subvencións para a promoción de festas populares celebradas no concello de Ames

Online
Sede Electrónica
martes, 31 Maio, 2022 a mércores, 29 Xuño, 2022
Tramite activo: 
Pechado

PARA QUE (FINALIDADE):

 • Proporcionar apoio económico para promover as actividades asociadas á celebración das festas populares, desenvolvidas polas asociacións culturais e veciñais do concello, e contribuír á preservación e a estabilización da programación festiva de Ames, así como a participación da veciñanza nas súas festas.

QUEN PODE FACELO:

 • Asociacións culturais ou veciñais, legalmente constituídas e que figuren inscritas no rexistro municipal de asociacións. E tamén comisións de festas constituídas por unha agrupación de persoas físicas, sen personalidade xurídica.

CANDO:

 • Convocatoria anual (gastos efectuados no exercicio 2024).

COMO SE FAI:

 • Unha vez que saen publicadas as bases da convocatoria, as asociacións/comisións teñen 30 días naturais para presentar as solicitudes, xunto co resto da documentación, na Sede electrónica do Concello de Ames, ou ben a través do Rexistro electrónico do Punto de Acceso Xeral do Estado (REC), ao que se pode acceder desde o enlace dispoñible na Sede electrónica. O prazo de presentación de solicitudes está aberto do 31 de maio ao 29 de xuño de 2022.

ONDE:

DOCUMENTACIÓN:

 • Anexo 1: Solicitude de subvención
  • Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegar igualmente:
   • Cartel das festas, e no seu caso, programa de man.
   • Certificación bancaria da conta na que teña de efectuarse o ingreso da subvención.
 • Anexo 2: Declaración responsable do/a presidente/a da entidade (no caso das asociacións) ou dos membros integrantes do comité organizador.
 • Anexo 3: Conta xustificativa

RESPONSABLE:

NORMATIVA APLICABLE:

O texto completo é o seguinte: Conforme ao disposto na Lei 7/1985, de bases de réxime local, na Lei 5/1997, da administración local de Galicia, na Lei 38/2003, xeral de subvencións e no Real Decreto 887/2006 polo que se aproba o seu regulamento, na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e no Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei, así como no Regulamento de servizos das corporacións locais.

+ info

Anexos da convocatoria de subvencións para a promoción de festas populares celebradas no concello de Ames durante o exercicio 2024 (DOC)
477 KB
Anexo III
Anexos da convocatoria de subvencións para a promoción de festas populares celebradas no concello de Ames durante o exercicio 2024 (PDF)
164.83 KB
Anexos I e II
148.89 KB
Anexo III