Pestanas principais

Comunicación previa para a colocación de rótulos e carteis

Presencial
Online
Sede Electrónica
Martes, 1 xaneiro, 2019
Tramite activo: 
Aberto

PARA QUE (FINALIDADE):

 • Queda suxeita ao réxime de comunicación previa a colocación de rótulos e carteis. O promotor comunicará ao concello a intención de levar a cabo o acto cunha antelación mínima de quince días hábiles ao da data en que pretenda comezar a súa execución.
 • Con carácter xeral, transcorrido o prazo de quince días hábiles sinalado, a presentación da comunicación previa cumprindo con todos os requisitos esixidos constitúe título habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección por parte do Concello.

QUEN PODE PRESENTAR UNHA SOLICITUDE:

 • Calquera persoa física que desexe comunicar a colocación de rótulos ou carteis.

COMO E ONDE FACER O PROCESO:

 • Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite" da Sede electrónica. Se o interesado non utiliza a sede electrónica, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

DOCUMENTACIÓN:

 •  Comunicación Previa para a colocación de rótulos e carteis.
 •  En caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita dese último ou copia do poder para representalo.
 •  Descrición suficiente das características do acto de que se trate cun esbozo ou descrición gráfica.
 •  No seu caso, proxecto técnico esixible legalmente e declaración do/a técnico/a ou os/as técnicos/as facultativos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre en todos os seus extremos coa ordenación urbanística de aplicación.
 • Orzamento detallado.
 •  Copia das restantes autorizacións e, no seu caso, concesións administrativas cando fosen legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditación de haberse solicitado o seu outorgamento.
 •  Xustificante de pago dos tributos municipais.

NORMATIVA APLICABLE:

MÁIS INFORMACIÓN:

 • Nome: Solicitude de licenza para colocación de rótulos e carteis.
 • Unidade tramitadora: Urbanismo.
 • Inicio do procedemento: A instancia de parte.
 • Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.
 • Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.
 • Taxas/impostos: Consultar as ordenanzas fiscais do apartado de normativa.