Pestanas principais

Comunicación previa de obra de adecuación de local para actividade

Presencial
Online
Sede Electrónica
Martes, 1 xaneiro, 2019
Tramite activo: 
Aberto
PARA QUE (FINALIDADE):

Con carácter previo ao inicio da obra ou instalación que se destine especificamente a unha actividade, os/as interesados/as presentarán comunicación previa na cal poñerán en coñecemento da Administración Municipal os seus datos identificativos e achegarán a documentación acreditativa dos requisitos esixibles para o inicio da obra ou instalación.
Con carácter xeral, transcorrido o prazo de quince días hábiles, a presentación da comunicación previa cumprindo con todos os requisitos esixidos constitúe título habilitante para o inicio das obras, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección por parte do concello.
Logo de rematar a obra, presentarase comunicación previa para o inicio da actividade.

QUEN PODE PRESENTAR UNHA SOLICITUDE:
 • Calquera persoa física que desexe comunicar o inicio dunha obra de adecuación de local para actividade.
COMO E ONDE FACER O PROCESO
 • Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite" da Sede electrónica. Se o interesado non utiliza a sede electrónica, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.
DOCUMENTACIÓN:
 • Comunicación Previa de Obra de adecuación de local para actividade.
 • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita dese último ou copia de poder para representalo.
 • Descrición suficiente das características da obra de adecuación de local.
 • Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa do cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos.
 • De ser o caso, proxecto técnico esixible legalmente e declaración do/a técnico/a ou os/as técnicos/as facultativos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre en todos os seus termos coa ordenación urbanística de aplicación.
 • Proxecto e documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade ou instalación.
 • A autorización ou declaración ambiental que proceda.
 • As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
 • Xustificante de pagamento dos tributos municipais.
MÁIS INFORMACIÓN:
 • Nome: Comunicación Previa de Obra de Adecuación de Local para Actividade.
 • Unidade tramitadora: Urbanismo.
 • Inicio do procedemento: A instancia de parte.
 • Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.
 • Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.
 • Taxas/impostos: Consultar as ordenanzas fiscais do apartado de normativa.