Pestanas principais

Comunicación previa de cambio na actividade

Presencial
Online
Sede Electrónica
Martes, 1 xaneiro, 2019
Tramite activo: 
Aberto
PARA QUE (FINALIDADE):

A Comunicación Previa de Cambio na Actividade deberá presentarse nos casos de cambio de titularidade, dando lugar á transferencia de responsabilidades do anterior ao novo titular e nos casos en que se produza calquera cambio relativo ás condicións ou ás características da actividade ou do establecemento que non afecten a seguridade, salubridade ou perigosidade do establecemento.

Se a actividade non conta con licenza, ou non foi previamente comunicada ao Concello, así como cando co traspaso do negocio se modifica a actividade ou se levan a cabo obras no establecemento, deberanse presentar as comunicacións ou solicitudes de licenza que sexan preceptivas.

QUEN PODE PRESENTAR UNHA SOLICITUDE:

 • No caso de traspaso, quen exerza a nova titularidade. No resto dos casos, quen exerza a titularidade da actividade.

COMO E DONDE FACER O PROCESO:

 • Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite" da Sede electrónica. Se o interesado non utiliza a sede electrónica, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

DOCUMENTACIÓN:

 • Comunicación Previa de Cambio na Actividade.
 • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita dese último ou copia de poder para representalo.
 • Copia de licenza de apertura ou comunicación previa de inicio da actividade.
 • Xustificante de pago da taxa segundo a ordenanza vixente.

        No caso de traspaso:

 • Copia do documento xustificativo do cambio de titularidade (escritura de propiedade, contrato de aluguer, etc.).
 • Documento no que se acredite o consentimento para realizar o cambio do/a anterior e do/a novo/a titular ou sentenza xudicial que o dispoña.
 • Copia da constitución da sociedade se a houbese.

NORMATIVA APLICABLE:

 • Nome: Comunicación Previa de Cambio na Actividade.
 • Unidade tramitadora: Urbanismo.
 • Inicio do procedemento: A instancia de parte.
 • Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.
 • Órgano de resolución: Alcaldía.
 • Carácter do silencio administrativo: Silencio positivo.
 • Taxas/Impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.