Pestanas principais

Servizos de información e primeira atención

Dan resposta aos veciños e veciñas de  Ames á solicitude de información e orientación para o acceso aos recursos sociais e de apoio económico aos que se poida ter dereito a fin de atopar solucións ás distintas problemáticas persoais ou familiares.

Servizos de información e primeira atención

 • Axudas económicas  para necesidades básicas, para mulleres vítimas de maltrato, emerxencias familiares ou persoais.
 • Xestión de ingresos mínimos para persoas sen recursos ou que non poden traballar.
 • Servizos para a autonomía persoal e atención á dependencia.
 • Servizos específicos para persoas con discapacidade.
 • Primeira acollida a persoas migrantres.
 • Recursos de saúde e de apoio psicolóxico...
 • Servizos de apoio no fogar en situacións de falla de autonomía persoal: axuda a domicilio, axudas técnicas, teleasistencia domiciliaria, transporte adaptado, comedor e lavandaría sobre rodas.
 • Servizos para persoas drogodependentes, alcohólicos, ludópatas...
 • Servizos para a integración de menores e adolescentes.
 • Servizos para a conciliación da vida familiar e laboral.
 • Servizos para a formación básica de persoas adultas.
 • Servizos de asesoramento xurídico: tutela, acollemento ou adopción, herdanzas, desafiuzamentos, divorcios...
 • Servizos de acompañamento ao emprego para persoas con especiais dificultades.
 • Servizos de orientación e mediación para a resolución de conflitos.
 • Programas de dinamización social e de lecer para as persoas maiores
 • Alternativas de aloxamento: vivenda tránsito, Programa vivendas Baleiras, servizo de dereito a vivenda, residencias para persoas maiores e para persoas con discapacidades, casas de acollida para mulleres vítimas de violencia de xénero, acollementos en familias para nenos e nenas, persoas maiores ou con discapacidade.
 • Servizos de voluntariado social.

Servizo de Atención ao Migrante (SAMI)

 • Primeira acollida a persoas migrantres.
 • Proporcionar información, orientación e asesoramento ao migrante.
 • Organización de actividades: cursos de competencias lingüística, reforzo de integración, encontros interculturais...

Servizo de asesoramento xurídico

Ofrécese a posibilidade á persoa usuaria de consulta sobre aspectos xurídicos directamente cun profesional. Exclúese desta atención a defensa xurídica.

 • Dereito de Familia: Menores, incapacitacións e acollementos, separacións, divorcios e modificacións de medidas...
 • Dereito penal: malos tratos, asuntos penitenciarios e informes de cumprimento substitutorio de penas, recursos penais...
 • Dereito laboral: prestacións, despidos e sancións, incentivos e contratación...
 • Dereito administrativo: supervisión convenios de entidades asociativas municipais, infraccións e sancións administrativas, procedemento administrativo xeral...
 • Dereito civil: sucesións e herdanzas, vivenda: arrendamentos, alugueiros e desafiuzamentos...
 • Estranxeiría: permisos de residencia e traballo, reagrupacións familiares e nacionalidade, recursos e denegacións de permisos, convalidación de titulacións.