Pestanas principais

>PLENO ORDINARIO FEBREIRO

Xoves, 24 febreiro, 2022
20:30 H

A) PARA DAR CONTA:
Punto primeiro. Dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria.
Punto segundo. Dación de conta da execución trimestral PMP e morosidade 4º trimestre 2021.
Punto terceiro. Dación de conta das queixas, suxestións e reclamacións presentadas no ano 2021.
B) PARA DELIBERACIÓN E ACORDO:
Punto cuarto. Aprobación, se procede, de actas anteriores (acta da sesión ordinaria do 27.01.2022, acta da sesión extraordinaria do 10.02.2022).
Punto quinto. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal 2.5 reguladora do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana (IIVTNU) do Concello de Ames.
Punto sexto. Aprobación do expediente de licitación do servizo de limpeza integral nas instalacións municipais e nos centros educativos do Concello de Ames, 3 lotes.
C) MOCIÓNS:
D) PARA CONTROL DO GOBERNO:
Punto sétimo. Rogos e preguntas.