Pestanas principais

PLENO ORDINARIO

Xoves, 28 outubro, 2021
20.30 h

ORDE DO DÍA:

A) PARA DAR CONTA:

Punto primeiro. Dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria.

B) PARA DELIBERACIÓN E ACORDO:

Punto segundo. Toma de posesión como concelleiro de Pablo Beiroa Pampín.

Punto terceiro. Aprobación, se procede, das actas anteriores (acta da sesión ordinaria do 30.09.2021, acta da sesión extraordinaria do 14.10.2021).

Punto cuarto. Aprobación inicial do Regulamento do Consello Sectorial de nenos e nenas do Concello de Ames.

Punto quinto. Ratificación do decreto da Alcaldía 3260/2021 do 15.10.2021, para a aprobación da 2ª fase do POS + adicional 2/2021 por maior achega provincial.

C) MOCIÓNS:

D) PARA CONTROL DO GOBERNO:

Punto sexto. Rogos e preguntas. Segundo.- Comunicar ás/ós señoras/es concelleiras/os que os asuntos que se tratarán na dita sesión atópanse a súa disposición para ser examinados na Secretaría Xeral a partir da data desta convocatoria. Non obstante, a documentación será remitida vía telemática os señores concelleiros/as xunto coa convocatoria.