Pestanas principais

> Pleno Ordinario

Xoves, 29 xullo, 2021
20.30 h

ORDE DO DÍA:
A) PARA DAR CONTA:
Punto primeiro. Dar conta o Pleno da Corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a
última sesión plenaria ordinaria.
Punto segundo. Dación de conta do decreto de liquidación 2020.
B) PARA DELIBERACIÓN E ACORDO:
Punto terceiro. Aprobación, se procede, de actas anteriores (acta da sesión ordinaria do
30.06.2021).
Punto cuarto.- Aprobación do Plan Ames Progresa 2021-2023.
Punto quinto.- Suplemento de crédito 1/2021.
Punto sexto.- Suplemento de crédito 2/2021.
Punto sétimo.- Modificación do anexo de investimentos do Orzamento municipal para o
exercicio 2021.
Punto oitavo.- Aprobación da modificación do anexo de persoal do Orzamento municipal para o
2021.
Punto noveno.- Aprobación provisional da Ordenanza fiscal nº 2.1 reguladora do Imposto
sobre bens inmobles (IBI).
Punto décimo.- Nomeamento de secretaria da Comisión encargada de validar a memoria
xustificativa da forma mais sostible e eficiente de xestión dos servizos do Ciclo Integral da Auga
(CIA).
Punto décimo primeiro.- Proposta do grupo municipal Popular de Ames, en apoio do Xacobeo
21-22.
C) MOCIÓNS.
D) PARA CONTROL DO GOBERNO:
Punto sétimo. Rogos e preguntas.