Pestanas principais

>Comisión Informativa de Economía e Facenda e Especial de Contas

Venres, 22 maio, 2020

ORDE DO DÍA:

Punto Primeiro.- Aprobación, se procede, de actas anteriores (sesión ordinaria de 24.04.2020 e sesión extraordinaria e urxente 12.05.2020)

Punto Segundo.- Modificación da ordenanza número 3 reguladora do prezo público pola utilización das instalacións deportivas e culturais de propiedade municipal

Punto Terceiro.- Modificación das bases nº 20 e 26 do orzamento municipal de 2020.

Punto Cuarto.- Recurso de reposición presentado por Serviocio contra o acordo plenario do 16.04.2020.

Punto Quinto.- Ratificación do decreto de alcaldía nº 966/2020 de 5 de maio. Constitución de anticipo de caixa fixa 2/2020 para pagamentos das renda social de garantía mínima e das axudas para a recuperación en situacións de emerxencia social durante o estado de alarma aprobado polo real decreto 463/2020, do 14 de marzo. Oficinas servizos socias de Milladoiro

Punto Sexto.- Ratificación do decreto de alcaldía nº 1034, de 17 de maio. Corrección erros acordo plenario de 30 abril de 2020 solicitude plan provincial 2020.

Punto Sétimo.- Ratificación do decreto de alcaldía nº 1032, de 17 de maio. Levantamento da suspensión de prazos no expediente de derrogación da ordenanza fiscal nº 3.b.3, reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa.

Punto Oitavo.- Incorporación á asociación Red Innpulso.