Pestanas principais

Solicitude de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para persoas con mobilidade reducida

Presencial
Online
Sede Electrónica
Martes, 1 xaneiro, 2019
Tramite activo: 
Aberto
PARA QUE (FINALIDADE):

O procedemento "solicitude de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para persoas con mobilidade reducida" ten como obxecto facilitarlles a tarxeta de estacionamento aos veciños ou veciñas do municipio con graves problemas de mobilidade, como documento acreditativo da súa situación, con carácter persoal e intransferible, coa finalidade de favorecer o uso dos transportes privados e para que o seu titular poida gozar das facilidades de estacionamento relacionadas con ela.

QUEN PODE PRESENTAR UNHA SOLICITUDE:

 • Persoas físicas que, atopándose legalmente en situación de mobilidade reducida/discapacidade, e estando empadroadas no municipio, desexen solicitar unha tarxeta de estacionamento e accesibilidade.

COMO E ONDE FACER O PROCESO:

 • Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite" da Sede electrónica. Se o interesado non utiliza a sede electrónica, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

DOCUMENTACIÓN:

 • Solicitude de tarxetas de accesibilidade e estacionamento para persoas con mobilidade reducida.
 • Certificado de discapacidade. Certificado emitido polos equipos de valoración (EVO) da Xunta de Galicia, ou polos doutras comunidades autónomas, indicando o grao de discapacidade.
 • Certificado de empadroamento. Certificado acreditativo de estar empadroado no municipio no cal se solicita a tarxeta.
 • Permiso de condución (en caso de tarxeta de estacionamento). Copia do permiso de conducir da persoa discapacitada, ou da persoa ou persoas que vaian conducir habitualmente o vehículo se a persoa discapacitada non puidese.
 • Declaración xurada. No caso de que a persoa discapacitada non poida conducir o vehículo, incluír declaración xurada da persoa que conducirá habitualmente o dito vehículo.
 • Xustificante do pagamento do IVTM. Xustificante do pagamento do último recibo do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do vehículo que vai utilizar a persoa discapacitada, xa sexa como condutor ou como pasaxeiro.

NORMATIVA APLICABLE:

 •  Nome: Solicitude de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para persoas con mobilidade reducida.
 • Unidade tramitadora: Servizos Sociais.
 • Inicio do procedemento: A instancia de parte.
 • Tipo de interesado: Persoa física.
 • Órgano de resolución: Alcaldía ou Xunta de Goberno.
 • Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.
 • Prazo de execución: 3 meses.
 • Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.
 • Taxas/impostos: Non aplica.