Pestanas principais

Solicitude de alimentos

Presencial
Online
Sede Electrónica
martes, 1 Xaneiro, 2019 a martes, 31 Decembro, 2019
Tramite activo: 
Pechado

PARA QUE (FINALIDADE):

 • A finalidade desta axuda é proporcionar apoio alimentario ás familias do termo municipal de Ames que se atopen nunha situación socio-económica precaria.

QUEN PODE FACELO:

 • Serán beneficiarias desta axuda as unidades familiares que carezan de medios económicos, precisen desta axuda para satisfacer a necesidade básica de alimentación, e cumpran os requisitos esixidos na ordenanza municipal.
 • Enténdese por unidade familiar de convivencia as persoas que vivan soas ou o conxunto de persoas que convivan nomesmo marco físico e se atopen vinculadas co solicitante por matrimonio ou calquera outra forma de relación estable análoga á conxugal, por adopción, acollemento ou por parentesco ata o 4o grao, por consanguinidade, ou ata o 2o grao por afinidade

REQUISITOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS:

 • Que a unidade familiar teña fixada a residencia no Concello de Ames.
 • Que a renda económica da unidade familiar sexa inferior a:
  • 75% do IPREM familias de 1 membro
  • 85% do IPREM familias de 2 membros
  • 95% do IPREM familias de 3 membros
  • 105% do IPREM familias de 4 membros
  • 115% do IPREM familias de 5 membros
  • 125% do IPREM familias de 6 ou máis membros
  • *Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples (IPREM). (Suprímese a referencia á contía exacta do IPREM, dado que é obxecto de modificación anual.)
  • Para a determinación dos ingresos a partir dos que proceda o recoñecemento da axuda teranse en conta os ingresos de toda a unidade familiar. Computaranse como recursos da unidade familiar a totalidade dos ingresos que se obteñan polos conceptos de rendementos do traballo, retribucións, renda, prestacións ou calquera outro título, nos 3 meses anteriores á data da solicitude. Terase en consideración o saldo medio dos últimos 3 meses das contas bancarias das que son titulares tódolos membros da unidade familiar . Cando non se poidan xustificar documentalmente ingresos acreditaranse por declaración xurada.
  • Para o cómputo final dos ingresos, unha vez determinados estes, descontarase o alugueiro ou hipoteca nunha cantidade máxima de 350 euros. Para realizar unha valoración da situación económica da unidade familiar tomarase como período de referencia os 3 meses anteriores á data da solicitude, rexeitando para o cálculo o cómputo das pagas extraordinarias.
 • Que haxa informe técnico favorable no que se valorará a situación socio-económica da unidade de convivencia
 • Comunicar aos Servizos sociais calquera variación da situación socio-familiar que poida modificar as circunstancias que motivaron a solicitude
 • Destinar a axuda para alimentación familiar, nunca para a súa venta nin agasallo.
 • Reintegrar os produtos non caducados que non se vaian consumir
 • Acudir a recoller os alimentos na data e na hora establecidas para o reparto. Só se fará entrega domiciliaria nos casos previamente xustificados de xeito documental polo solicitante.
 • Cumprir o proxecto individualizado establecido, no seu caso, polos servizos sociais comunitarios básicos ou polo servizo especializado, ou ben ter pasado entrevista previa con algún traballador/a social.

COMO SE FAI:

 • Presentar o modelo de instancia normalizado para este trámite debidamente cuberto, así como a documentación requirida para a súa valoración.

CANDO:

 • As solicitudes poderán presentarse en calquera momento do ano, establecéndose polos técnicos encargados da súa valoración un mes específico para as renovacións anuais.

ONDE:

 • No rexistro electrónico do Concello así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera dos suxeitos aos que se refire o artigo 2,1 da Lei 39/2015, do 01 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 • Nos rexistro Xeral do Concello en Bertamiráns, no rexistro da oficina municipal do Milladoiro ou en calquera dos lugares erexistros establecidos no artigo 16,4 da Lei 39/2015, do 01 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

DOCUMENTACIÓN:

 • Fotocopia compulsada dos documentos de identidade dos membros da unidade familiar (DNI, pasaporte, tarxeta deresidencia...)
 • Fotocopia compulsada do libro de familia ou documentación equivalente demostrativa da filiación.
 • Volante de convivencia. Este volante será solicitado á oficina xeral municipal polos servizos sociais.
 • Xustificantes de ingresos de todos os membros da unidade familiar . Para esta xustificación compre presentar a seguinte documentación acreditativa:
  • follas de salario de todos os membros da unidade familiar que perciban haberes
  • Certificación de percibir ou non prestacións económicas por parte do Servizo Público de Emprego
  • Certificación de percibir ou non prestacións ou pensións por parte da Seguridade Social, Xunta....
  • Copia do contrato de alugueiro ou do préstamo hipotecario, de ser o caso.
  • Documento ou extracto bancario das entidades bancarias nas que confiasen as contas ou depósitos tódolos membrosda unidade familiar, acreditativo do saldo medio existente nos 3 meses anteriores á solicitude.
  • Naqueles casos nos que non sexa posible achegar a documentación específica sinalada sobre os ingresos, aportarase declaración xurada de ingresos

Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.
A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

PREZO:

 • De balde.

DEPARTAMENTO TÉCNICO RESPONSABLE:

CONCELLARÍA RESPONSABLE:

NORMATIVA APLICABLE:

Ordenanza municipal reguladora da prestación de alimentos do Concello de Ames (BOP No 32 do 18 de febreiro de 2016).