Pestanas principais

Campamentos de verán

Presencial
venres, 1 Marzo, 2019 a martes, 30 Abril, 2019
Tramite activo: 
Pechado

PARA QUE (FINALIDADE):

 • Os campamentos xuvenís de verán son unha oferta lúdica e formativa de desenvolvemento persoal concibida para, de xeito progresivo, dotar aos mozos/as das ferramentas precisas para lograr a súa autonomía e independencia fomentando a convivencia, a cooperación, o respecto e un xeito de vida saudable ao tempo que o achegamento ao medio natural, ao deporte e a cultura.

QUEN PODE FACELO:

 • Mocidade dende 1º de ESO ata 2º de Bacharelato.

COMO SE FAI:

 • Ábrese un prazo de inscrición e unha vez rematado publicarase a lista provisional e definitiva de admitidos/as. En función no número de inscricións a adxudicación das prazas poderá ser directa (en caso de que a demanda non supere a oferta) o mediante sorteo público. En caso de efectuarse dito sorteo volverase a facer público o listado de admisión e a lista de agarda resultante. Durante a inscrición para os campamentos, manteranse reunións familiares para clarexar calquera dúbida dos pais/nais/titores-as legais dos/as participantes.

CANDO:

 • A inscrición para os campamentos de verán iníciase durante os meses de marzo/abril. Os Campamentos de verán dan comezo ao finalizar o curso escolar e rematan no mes de setembro, antes do inicio do seguinte curso.

DOCUMENTACIÓN:

 • É preciso cumprimentar e rexistrar o impreso de inscrición acompañado de:
  • Copia da tarxeta sanitaria.
  • Copia do DNI (en caso de dispor do mesmo).
  • Unha foto tamaño carné.
  • Certificado médico (só no caso de padecer enfermidade que deba ser reflectida).
  • Establecerase unha orde de prioridade para acceder aos campamentos do seguinte modo:
   • Usuarios/as empadroados/as no Concello de Ames.
   • De existir máis prazas que solicitudes poderán acceder ao servizo
   • Usuarios/as que non estando empadroados/as no Concello de Ames, están matriculados/as nun centro educativo de Ames ou os seus pais traballan no termo municipal. (Achegar documentación acreditativa da empresa ou centro educativo no momento da inscrición).
   • De persistir a existencia de prazas tamén poderán acceder ao programa:
    • Usuarios/as non empadroados/as.
    • Para comprobar tales condicións deberase xuntar ao impreso, de selo caso
   • Informe do centro de estudos ou certificado da empresa (ou institución correspondente) para os/as nenos/as que non estando empadroados/as no Concello, están matriculados/as nun centro educativo de Ames ou os seus pais traballan no termo municipal.
   • Ademais, e coa finalidade de acceder aos beneficios fiscais de bonificación de taxas recollido anualmente nas bases dos campamentos deberase axuntar a seguinte documentación:
    • Familia numerosa: copia cotexada do libro de familia e título acreditativo de familia numerosa de categoría especial ou xeral.
    • Familia de especial consideración: documentación que acredite atoparse nalgún dos supostos de acordo coa definición e requisitos establecidos na Lei 3/2011, de 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

PREZO:

 • Cada campamento en función das características das saídas e dos días de duración ten un custe determinado que cada ano se fai constar nas bases do campamentos de verán do concello de Ames e se publica no BOP. O pagamento efectuarase mediante autoliquidación e poderá fraccionarse dous prazos se o/a usuario/a o desexa.

RESPONSABLE:

NORMATIVA APLICABLE:

 •     Publicación das bases dos campamentos de verán do Concello de Ames no BOP de A Coruña.
 •     Lei 3/2011, de 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.
 •     Decreto 356/14 de bonificacións aplicables nos servizos complementarios e de conciliación da vida familiar e laboral.