Pestanas principais

> Pleno Ordinario

Xoves, 25 febreiro, 2021
Ás 20.30 h.

A) PARA DAR CONTA:

1. Dar conta ao pleno da Corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria.

2. Dación de conta da execución trimestral PMP e morosidade 4º trimestre 2020.

B) PARA DELIBERACIÓN E ACORDO:

3. Aprobación, se procede, de actas anteriores (acta da sesión ordinaria do 28.01.2021; acta da sesión extraordinaria e urxente do 04.02.2021).

4Aprobación do proxecto técnico modificado das obras de acondicionamento e mellora térmica de cuberta e fachadas da EIM O Bosque en Bertamiráns (Ames)

5. Creación do Consello Sectorial de Educación do Concello de Ames.

6. Creación do Consello Sectorial de Cultura do Concello de Ames.

7. Adhesión ao Programa de Teleasistencia Domiciliaria da Deputación Provincial da Coruña.

8. Proposta do grupo municipal Popular de Ames para instar ao goberno de España a poñer en marcha determinadas medidas para rebaixar o prezo da luz. R.E. 1654/2021 do 26.01.2021.

9. Proposta do BNG sobre a transferencia da AP9 a Galiza. R.E. 2335/2021 do 11.02.2021.

10. Proposta do concelleiro do grupo Mixto, José Ramón Oulego Erroz, en relación coa instalación de filtros HEPA e medidores de CO2 nas aulas.R.E. 2345/2021 do 11.02.2021

11. Proposta do grupo municipal de goberno e do grupo Mixto para a ampliación da depuradora de Sisalde. R.E. 2582/2021 do 16.02.2021

12. Declaración institucional para garantir a máxima transparencia e cumprimento do protocolo de vacinación, e asegurar o cese dos políticos e políticas que o incumpran ou cometan calquera outro tipo de irregularidade no proceso de vacinación. R.E. 2913/2021 do 22.02.2021

C) MOCIÓNS.

D) PARA CONTROL DO GOBERNO:

8. Rogos e preguntas.