Pestanas principais

>Convocatoria do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de arquitectos técnicos do Concello de Ames

Fecha publicación: 
Luns, 1 marzo, 2021
Periodo Inscrición: 
luns, 1 Marzo, 2021 a xoves, 11 Marzo, 2021
Información adicional: 

Convocatoria do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de arquitectos técnicos do Concello de Ames. O exame realizarase o xoves 11 de marzo, ás 17.00 horas, no edificio de usos múltiples do IES A Gándara, en Bertamiráns, Ames, debendo os aspirantes presentarse, provistos do DNI, as 16:45 horas en dito lugar para o seu chamamento.

Contra o presente acordo, que non pon fin a vía administrativa, os interesados/as poderán interpoñer recurso de alzada ante o órgano superior xerárquico, alcalde-presidente da Corporación, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da presente proposta do tribunal cualificador, conforme ao disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Fases del proceso: 
01/03/2021
Convocatoria do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de arquitectos técnicos do Concello de Ames.