Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio Ames dixital Perfil de contratante


Perfil de contratante

Desde a entrada en vigor da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, o perfil de contratante do Concello de Ames está integrado na Plataforma de Contratación do Estado.

Para acceder ás licitacións publicadas do Concello de Ames prema os seguintes enlaces:

Licitacións anteriores á entrada en vigor da nova Lei (antes do 09/03/2018)

Perfil de contratante (Concello de Ames)

Licitacións posteriores á entrada en vigor da nova Lei (despois do 09/03/2018)

Plataforma de contratación

Plataforma de contratación (Contratos Menores)

Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925